АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Вибіркове списування з граматичним завданням

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибіркове списування з граматичним завданням. (За вправою ПО.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Відшукування в тексті дієслів, визначення дієслів майбутнього часу.

— На яку дію вказують дієслова майбутнього часу?

в) Виписування з тексту дієслів майбутнього часу. (Дасть, прийде, заграє, застигне, припадуть, зупиниться, слухатиме.)

г) Проблемна ситуація.

— Спробуйте визначити особу та число записаних дієслів. Висновок. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами.

2. Розгляд таблиці змінювання дієслів майбутнього часу.

3. Опрацювання правила про змінювання дієслів майбутнього часу, с. 60.

4. Порівняльний аналіз особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (За матеріалами вправи 112.)

а) Списування вірша М. Коцюбинського (1) і зміненого тексту цього вірша (2).

б) Підкреслення дієслів у віршах, визначення часу дієслів. (Вірш 1 — дієслова майбутнього часу, вірш 2 — дієслова теперішнього часу.)

в) Позначення закінчень у дієсловах майбутнього і теперішнього часу.

Майбутній час Теперішній час

назносим зносим

назносимо зносимо

збудуємо будуємо

зробимо робимо

Висновок. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання що зробить? що зроблю? що зробили? що зробимо? і ін., мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу.

5. Опрацювання правила (с. 60, 61).

6. Творча вправа 113.

— Поставити дієслова переписувати (1 ряд), вишивати (2 ряд), від від’їжджати (3 ряд) в усіх особових формах майбутнього часу (за таблич­кою, с 59.) і записати всі утворені форми дієслів у зошит.

Каліграфічна хвилинка.

У У У У ууу ру уд ву бу уду

У труді ми всі примножим предків славу,

Розбудуємо дбайливо ми свою державу.

(Ю. Загорський)

— Як ви розумієте зміст кожного речення?

— Пригадайте, яка частина мови називається займенником. Назвіть займенники у вірші.

— Відшукайте у вірші дієслова. Визначте їх час, особу і число.

— Визначте головні члени речення у другому реченні. Якою частиною мови виражений підмет?

— Доберіть синоніми до слова дбайливо.

Дбайливо — старанно, пильно, уважно, турботливо.

7. Самостійна робота. (Матеріал для самостійної роботи — заздалегідь записаний на дошці вірш Т. Гриненка "Коли нам весело буває".)

Коли нам весело буває?

Як пташка в гаї заспіває,

коли барвінком чи розмаєм

себе весною заквітчаєм.

Коли ми деревце пригоже посадим,

гарно обкопаєм, коли ми зробим

щось хороше, тоді нам весело буває. (Т. Гриненко)

— Випишіть дієслова майбутнього часу, визначте їх особу та число.

IV. Підсумок уроку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)