АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Вибіркове списування. (За вправою 141.)

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибіркове списування. (За вправою 141.)

а) Читання тексту, з'ясування значень незрозумілих слів.

б) Добір заголовка до тексту.

в) Висловлювання учнями почуттів від прочитаного тексту.

г) Вибіркове списування.

— Випишіть виділені речення. Підкресліть дієслова-присудки. (Зав­дання 2.)

— За допомогою питань і особового займенника визначте рід дієслів-присудків.

2. Вивчення правила-висновку про визначення роду дієслів минулого часу (с. 75).

Фізкультхвилинка.

3. Колективне виконання вправи 142.

— Прочитайте. Відшукайте речення з однорідними членами.

— Знайдіть дієслова-присудки, зв'язані з виділеними підметами. Випи­шіть їх.

(Дівча прийшло, брало, заспівало. Мати повила, співала, переливала.)

—Визначте ознаки цих дієслів, час, число, рід.

— Назвіть із записаних дієслова, що виражають завершену дію. (При­йшло, заспівало, повила.)

4. Каліграфічна хвилинка.

X X X х х х хе іх хи

Усміхнувся усміхнувся усміхнувся

Вийшов травень з гаю,

нивам усміхнувся,

потім на стежині,

як хлопчик, роззувся.

(М. Сицгаївський)

— Які слова, вирази вжито у переносному значенні?

— Визначте граматичну основу речення.

— Пригадайте, яка частина слова називається префіксом. Знайдіть слова з префіксом, поясніть правопис.

— Пригадайте правила переносу слів. Поділіть для переносу слово "вийшов". (Вийшов.)

—Запишіть синонімічний ряд: йшов, ступав, прямував, мандрував, топав, крокував, чимчикував. (Варто зачитувати цей синонімічний ряд зі словника синонімів української мови.)

5. Словничок. (Тепер.)

—На яке питання відповідає слово тепер? (Коли?)

—Чому це слово введено у словничок? (Тому що тут орфограма — ненаголошений звук [е].)

6. Творче списування (за вправою 143).

а) Колективне списування тексту із заміною слів в дужках дієсловами минулого часу.

б) Підбір спільнокореневих дієслів в неозначеній формі. (Завдання 2, вправа 143.)

шум — шуміти брязкіт — брязкати тупіт — тупотіти удари — ударяти

в) Бесіда за змістом вправи (за запитаннями учнів.)

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 144.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). (Вправи 145-148.)

Мета. Формувати в учнів уявлення про особливості дієслів із -ся (-сь). Розвивати навички вимови і правопису дієслів із -ся (-сь). Розвивати зв'язне мовлення учнів.

Обладнання. Таблиця "Почуття".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 144.)

— Про що розповідається у домашній вправі?

— Прочитайте заголовок, який ви підібрали до тексту.

— Зачитайте окремо зачин, основну частину і кінцівку.

— Зачитайте виписані дієслова. Назвіть рід і число цих дієслів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)