АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фізкультхвилинка. — Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини

Читайте также:
  1. Фізкультхвилинка.
  2. Фізкультхвилинка.

3. Творчий диктант.

— Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини.

Держава, земля, телеграма, Оксана, миша, береза, задача, праця, хви­ля, роса, книжка, неділя, волошка, пшениця.

—Доберіть спільнокореневі слова до слова хвиля.

4. Каліграфічна хвилинка.

X х Хх хв ля хвиля Тиша в морі... Ледве-ледве колихає море хвилі. (Леся Українка)

5. Робота із загадками. (Вправа 146.)

а) Відгадування загадок.

б) Списування трьох загадок (за вибором).

в) Пояснення закінчень іменників жіночого роду в родовому відмінку однини.

6. Розвиток зв'язного мовлення.

— Складіть усний твір за поданим початком, використовуючи іменни­ки в родовому відмінку однини.

Був морозний ранок. Навколо тиша. І раптом у нашу шибку хтось по­стукав: „Тук-тук! Тук-тук!". Я побачив (побачила) у вікні синичку... (Використовуються картини зимової природи).

V. Підсумок уроку.

1. Продовжіть речення.

— У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення – і після.... Наприклад:.....

— У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення - и після.... Наприклад:.....

2. Гра „Впіймай іменник у родовому відмінку однини".

У Марічки, у сестрички

засмутилось кругле личко:

повернулася із річки,

а в косі немає стрічки.

Біля вільхи, край дороги

не знайшла, втомила ноги.

Сльози бризнули в Марічки:

„Як же буду я без стрічки?"

VI. Домашнє завдання.

С. 72, правило; вправа 147.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в орудному відмінку однини. (Вправи 148-152.)

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в орудному відмінку однини; виробляти вміння пояснювати правопис закінчень іменників жіночого роду в даній формі за допомогою засвоєного правила; розвивати вміння аналі­зувати мовні явища, виділяти істотні ознаки, встановлювати при-чинно-наслідкові зв'язки, виховувати увагу до мовленого слова.

Обладнання. Довідковий матеріал, прислів'я, схема-опора, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Відповіді на запитання.

— Які закінчення мають іменники жіночого роду на -а (-я) в родово­му відмінку однини?

— У яких випадках дані іменники мають закінчення -і, а в яких — закінчення -и. Наведіть приклади.

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 147.)

— Про що ви дізналися із тексту вправи?

— Прочитайте кожне речення тексту.

— Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

— Як ви виконали звуко-буквений аналіз слова якщо?

3. Довідкове бюро „Чи знаєш ти?"

• Мати-й-мачуха передбачає погоду. Перед дощем її квіти закри­ваються.

• Перед дощем „плачуть" степові і лугові трави, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, помідори, огірки.

• Коли біля жовтої акації кружляє безліч комах, — чекайте негоди.

4. Робота з прислів'ями.

— Відновіть і поясніть зміст кожного прислів'я.

— Спишіть прислів'я, підкресліть іменники жіночого роду в родово­му відмінку однини.

Без роботи вже й ріка тече.

Людина без Батьківщини — день роком стає.

В усякої справи як соловей без пісні.

Крапля до краплі — початок важкий.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)