АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Творча вправа з елементами дослідження

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Творча вправа з елементами дослідження. (За вправою 177.)

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

— Назвіть прислівники, вжиті у вірші Д. Білоуса "Українські прик­мети". (Сьогодні, завтра, знаменно, наперед, достеменно, зроду, незабаром, невдовзі.)

— З якою метою вжито прислівники? (З метою уточнення.)

— Які з названих прислівників є словами з протилежним значенням?

— Як називають такі прислівники? (Антонімами.)

—Назвіть прислівники-синоніми у двох останніх строфах. (Незабаром, невдовзі.)

б) Виконання письмового завдання вправи.

— Визначте, до якої частини мови належать слова ясний, гострий, рівний. (До прикметників.)

— Утворіть від цих прикметників прислівники, а до утворених прислівників доберіть антоніми.

Ясний — ясно — темно. Гострий — гостро — тупо. Рівний — рівно — криво.

2. Робота в парах. (За вправою 178.)

а) Відновлення і записування розділених прислів'їв.

б) Відшукування і підкреслення прислівників-антонімів.

— З якою метою вжито прислівники у прислів'ях?

3. Каліграфічна хвилинка.

А А А ай го ор лиць горілиць

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

(Л. Костенко)

—Як ви розумієте зміст речення?

— Визначте граматичну основу речення.

— Поясніть значення слова горілиць, словосполучення зайшлися болем.

Горілиць — догори обличчям, навзнак.

Зайшлися болем — відмирають, бо осінь, і вони останні.

— Назвіть звуки у слові останні. (о, с, т, а, н, і.)

—Назвіть частини мови у реченні.

— Підберіть антоніми до прислівника горілиць. (Ниць.) Ниць — обличчям вниз; долілиць, протилежне горілиць.

Фізкультхвилинка.

4. Творча вправа. (За вправою 179.)

— Спишіть речення, використовуючи прислівники з довідки.

5. Самодиктант-загадка. (Текст записаний на дошці.)

а) Робота над віршем-загадкою.

— Прочитайте і відгадайте загадку.

Зранку, вдень і ввечері

я облітаю ліс уздовж і вшир.

Занесу своє яєчко

у чуже гніздечко,

легко всівшись на суку,

я роки лічу: ку-ку.

(М. Романченко)

— Розкажіть, що ви знаєте про зозулю.

— Назвіть всі прислівники, використані в тексті.

— Які серед прислівників є антонімами? (Зранку — ввечері, уздовж — вшир.)

— До яких прислівників можна дібрати антоніми? (Вдень — вночі, легко — важко.)

б) Заучування вірша напам'ять.

в) Самодиктант з наступною самоперевіркою.

6. Робота з кросвордом. (За вправою 180.)

а) Розгадування кросворда.

Мало — багато. Раніше — пізніше. Всерйоз — жартома. Дешево — дорого. Уночі — удень. Швидко — повільно. Влітку — взимку.

б) Складання і запис речень з двома парами прислівників-антонімів (на вибір).

7. Творчий словниковий диктант.

— До названих прислівників доберіть і запишіть тільки антоніми. Високо, широко, назад, праворуч, далеко, вдень, тихо, багато, швидко, прямо, глибоко, вгорі, вперше.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)