АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Організація класу до уроку

Читайте также:
 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 86.)

1. Повторення правила про залежні слова при однорідних членах ре­чення.

2. Зачитування речень домашньої вправи, виділення залежних слів при однорідних членах речення.

3. Зачитування самостійно складених речень з однорідними члена­ми шо мають залежні слова.

III. Каліграфічна хвилинка.

а)оккееаанн

б) Складання і запис слів із використанням букв каліграфічної хвилинки, з'ясування значень невідомих слів.

Океан, око, на, канна і т. д.

в) Робота з таблицею словникових слів.

Слово океан,

г) РЗМ.

— Складіть речення зі словом океан, використовуючи однорідні чле­ни речення із залежними словами. Для цього пригадайте казочку "Вовче­нятко, яке запливало далеко в море".

IV. Закріплення вивченого матеріалу про однорідні члени речення.

1. Списування із завданням (за вправою 87).

а) Читання тексту вправи, з'ясування значення невідомих слів, підбір заголовка до тексту.

б) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інто­нуванні речень зі сполучниками.

в) Робота над словом.

— Доберіть усно синоніми до виділених слів.

Захоплюючий — захопливий, привабливий, звабливий, принадний, ваб­ливий, приманливий, притягальний, чарівливий, цікавий, інтересний, понадливий, спокусливий.

Безмежний (про простір, який не має видимих меж) — безконечний, безкрайній, безкраїй, нескінченний, безкінечний, безбережний, неокраїй, бездонний, безмірний, незмірний, незміренний, невимірний, неоглядний, неозорий, неосяжний, несходимий, несходжений.

2. Колективне виконання вправи 88 (усно).

а) Підбір заголовка до вірша і відшукування синонімів у тексті. Пісня — ллється, літа, щебече (у значенні — звучить).

б) Звуко-буквений аналіз слова ллється

в) Відшукування однорідних членів речення у другій строфі.

Гори і долини (пов'язані сполучником і).

3. Самостійна робота з фронтальною перевіркою (за вправою 89, завд. 3).

а) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інто­нуванні цих речень.

б) Робота над словом.

• облагороджує, олюднює;

• овдовіти, оволодіти, оглухнути, огляд, оголосити, одвірок, озимина, озиратися, одружений, ожиріння, ожити, одужати, озброєння, оздоров­чий, опалення, спадати, оніміти.

4. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 90).

а) Розгляд малюнка (підр., с. 44.), підготовлених ілюстрацій і співставлення його з текстом вправи.

б) Визначення теми, мети, підбір заголовка до тексту.

в) Встановлення зв'язку між членами речень (усно, перше і останнє речення).

г) Стислий переказ (усний) тексту.

5. Конструювання речень за моделями і схемами,

а) і.

б) і.

в) не, а.

6. Складання схем до речень.

а) Реве та стогне Дніпр широкий.

б) На могилі Кобзар сидить та на кобзі грає.

V. Підсумок уроку.

— Діти, запишіть під диктовку речення, з яких ми будемо починати наступний урок, підкресліть в них граматичну основу.

Зійшло сонце. Туман розвіявся.

Блиснула блискавка. Загримів грім.

Настав травень. Зацвіли каштани.

— Скільки граматичних основ у кожному реченні?

— Запам'ятайте це.

VI. Домашнє завдання. Вправа 90 (завд. 4).


№ уроку_______ Дата__________

УРОК 26

Тема. Поняття про складне речення. (Вправи 91-95.)

Мета. Ознайомити учнів із складним реченням. Вчити дітей розрізняти просте і складне речення, визначати головні члени в реченнях, що складаються з двох-трьох основ.

Обладнання. Ілюстрації осінніх пейзажів, художні книги, які зараз чита­ють учні.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 90, завд. 4.)

—Прочитайте речення з однорідними підметами, присудками, друго­рядними членами (якщо такі є).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)