АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Формування теми, мети і завдань уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. IV. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

Геометрія

Клас

Тема уроку: Прямокутник

Мета: сформувати в учнів уявлення про прямокутник як один із видів паралелограма; розглянути властивості та ознаки прямокутника; сформувати вміння й навички застосовувати властивості та ознаки прямокутника під час розв'язування задач; розвивати логічне мислення, пам'ять, пізнавальні процеси, спостережливість, компетентність учнів; виховувати культуру мовлення, активність, прищеплювати інтерес до геометрії.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Наочність та Обладнання: конспект «Прямокутник».

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Учитель: Доброго дня, всім! Епіграфом сьогоднішнього нашого уроку будуть слова Н.К.Крупської: «...Математика — це ланцюг понять: випаде одна ланка — і не зрозуміле буде наступне».

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учитель: Чи були у вас труднощі при виконанні домашнього завдання?В кінці уроку здасте зошити на перевірку.

III. Формування теми, мети і завдань уроку.

Учитель: Порівняйте фігури на рисунку 1 (за різними критеріями). Яка із фігур «зайва»?

Учні: «зайвим» є чо­тирикутник EFKS, у якого на відміну від двох інших чотирикутників є лише дві паралельні сторони).

IV. Актуалізація опорних знань.

Учитель: Чи можуть усі кути паралелограма бути:

а)тупими; б)гострими; в)прямими.

Учні:

Учитель: Що можна сказати про кути паралелограма, якщо один із них прямий? Накресліть паралелограм, який задовольняє цю умову.

Учні:

Учитель: Чи відома вам фігура, яку ви накреслили? Як називається такий чотирикутник?

Учні:


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)