АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Робота з таблицею змінювання дієслів теперішнього часу (або за таблицею вправи 103)

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота з таблицею змінювання дієслів теперішнього часу (або за таблицею вправи 103).

а) Розгляд таблиці змінювання дієслів теперішнього часу в однині та множині.

б) Спостереження за зміною закінчень дієслів теперішнього часу під час змінювання за особами і числами.

Висновок. Особу і число можна визначати за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.

2. Тренувальна вправа 104 (прокоментувати).

—Дієслова поставити в усіх особових формах теперішнього часу. Записати та підкреслити закінчення.

Каліграфічна хвилинка.

Дз дзв ве єни ить дзвенить Го оле омо гомонить гомонить

Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. 3. Вибіркове опитування з граматичним завданням. (За вправою 105.)

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

б) Виписування дієслів-синонімів.

в) Визначення особи і числа виписаних дієслів.

г) Відшукування дієслів у переносному значенні.

Дзвенить (струмок), гомонить (ліщина), говорить (Україна), веде розмову (степ), лине (Дніпро).

г) Звуко-буквений аналіз слова дзвенить.

4. Самостійна робота (за вправою 106).

5. Робота з прислів'ями (за вправою 107 — усно).

—Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

— Визначте особу та число дієслів, поясніть вибір.

6. Творча вправа 108.

а) Читання вірша, заміна неозначеної форми, що в дужках, дієсловами теперішнього часу.

1. Хвиля очі розкриває,

потягається, зітхає,

млосно дивиться на місяць,

усміхається йому.

2. Стогне ясен над водою,

стогнуть лози, гублять сльози,

в'януть квіти, плаче вітер,

хвиля ж знов жартує з кимсь.

б) Виписування дієслів парами за зразком.

Потягатися — потягається.

в) Пояснення вживання розділових знаків у першому вірші. (Коми при однорідних присудках.)

7. Тренувальний диктант.

Ластівки над вікном Я прокидаюся під ластів'ячий щебет. Спочатку крізь сон чую чарівний спів. Згодом в очах прояснюється вікно. У вікні мерехтять сонячні зайчики. То ластівки тріпочуть крильцями. Ластів'ята попискують, а їхні батьки носять їм комашок. Я знаю, де вони сидять. У сіренькому гніздечку над вікном.

— Знайдіть і підкресліть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу і число.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)