АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Опрацювання таблиці "Однорідні члени речення"

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Опрацювання таблиці "Однорідні члени речення".

2. Колективне виконання вправи 76.

Висновок. Однорідними бувають підмети, присудки і другорядні чле­ни речення.

3. Робота з правилом (с. 38) як підтвердження висновку попередньо вправи.

4. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

У полі ростуть волошки,....

Соловейки співали,... у нічному лісі.

Фізкультхвилинка.

5. Вибіркове списування (за вправою 77).

а) Бесіда за змістом вправи 77.

б) Інформація учнів про народні традиції українців.

в) Виписування однорідних членів речення разом зі словами, від яких вони залежать.

Берег (який?) укритий, пологий. Хлопців (яких?) веселих, збуджених.

V. Підсумок уроку.

1. Запитання для повторення.

— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Які члени речення називають однорідними?

— Які члени речення можуть бути однорідними?

2. Практична робота над реченнями, записаними на дошці.

— Визначте основу кожного речення а також однорідні члени цих речень.

— Сіреньке кошеня вийшло на злітну стежину, на мить застигло, а потім рвануло з місця.

Воно пробігло всю стежину й урізалося в ялину.

— Складіть міркування "Що було далі?"

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 78, с. 38 — правило.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 79-82.)

Мета. Продовжити удосконалювати знання про структуру речення. Фор­мувати поняття про сполучниковий зв'язок між однорідними чле­нами. Виробляти вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами, ставити розділові знаки на письмі. Вихо­вувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка виконання домашнього завдання. (Вправа 78.)

— Прочитайте речення, назвіть у ньому однорідні члени речення. Уточніть, чи це однорідні підмети, однорідні присудки чи однорідні другорядні члени речення.

— Які розділові знаки поставимо в реченнях з однорідними члена­ми? Доведіть правильність свого твердження.

ІІІ. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

1. Пригадайте і запишіть найкоротші слова, які трапляються у мов­ленні (усному, писемному).

І у в а з за але й під на та

2. Складання речень спочатку зі словами, підкресленими однією лінією, потім зі словами, підкресленими двома лініями.

— Знайдіть у реченнях однорідні члени і зверніть увагу, як вони зв'я­зані між собою.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Дослідницька робота (за матеріалами вправи 79).

а) Читання речень й спостереження, як з'єднані в них однорідні члени речення.

б) Вивчення правил (с. 39) з наведенням власних прикладів.

в) Уточнення знань про частину мови "Сполучник".

В нашій українській мові

є слова цілком службові.

Одні гарно зв'язують слова,

щоби мова милозвучною була,

при іменниках живуть,

ПРИЙМЕННИКАМИ їх і звуть.

Інші з'єднують і спонукають —

таку службу вони мають.

Це - СПОЛУЧНИКИ малі:

А, АЛЕ, БО, ЧИ, ТА, І.

Є їх в мові ще чимало,

бо і справ у них немало.

2. Списування із завданням (за матеріалами вправи 80).

Фізкультхвилинка.

3. Творча вправа (за матеріалами вправи 81). Утворені речення.

1) У нічному небі яскраво світять зорі та місяць.

2) Я дуже люблю Україну, рідний край і свою родину.

—Друге речення опрацюйте за алгоритмом.

4. Робота над інтонуванням речень з однорідними членами.

а) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу з інтонуван­ням речень з однорідними членами (підручник, с. 40).

б) Пояснювальний диктант (речення з однорідними членами). Наступний день був сонячний і сприятливий для польотів. Кошенята уро­чисто поклялися поводитися чемно в небі й не ображати птахів.

Кіт Васько вийшов на стежину, розігнався й несподівано для всіх злетів. Він пролетів над низькими яличками і з тріскотом упав у малинник. Повер­нувся на галяву подряпаний, але дуже задоволений.

(За Андрієм Курковим "Школа котоповітроплавання")

Завдання до тексту:

— відшукайте у тексті сполучники і підкресліть їх, повправляйтесь в інтонуванні цих речень.

— Третє речення розберіть за алгоритмом.

V. Підсумок уроку.

— Яка інтонація речень з однорідними членами?

— Якими сполучниками найчастіше з'єднуються однорідні члени в ре­ченні? (і/й, а, але).

— Перед якими сполучниками завжди ставиться кома? (Перед а, але.)

— Чи ставиться кома перед сполучником і, якщо він з'єднує два од­норідні члени?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 82, с. 39-40 — правила.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Залежні слова при однорідних членах речення. (Вправи 83-86.)

Мета. Виробляти вміння визначати однорідні члени речення із залежни­ми від них словами, поширювати речення однорідними членами.

Обладнання. Ілюстрації для складання речень з однорідними членами.

Хід уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)