АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI Поточний контроль виконання роботи. 1. Визначити і записати у зошиті основний обмін (в ккал) в залежності від ваги, зросту й віку (табл

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Контрольна робота.
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 7. IV.Контрольно - аналитический этап.
 8. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 9. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 10. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 11. VI Поточний контроль виконання роботи

Оформлення роботи:

1. Визначити і записати у зошиті основний обмін (в ккал) в залежності від ваги, зросту й віку (табл. 1, 2) і додати ці величини.

2. Підготувати робочу таблицю для визначення добової витрати енергії студента (табл. 3).

3. Провести хронометраж дня й визначити час виконання різних видів діяльності.

4. Знайти в таблиці для кожного виду діяльності (табл. 4) відповідні дані енергетичних витрат в ккал за 1 хв. на 1 кг маси тіла. Якщо в таблиці той або інший вид діяльності не вказаний, то слід користуватися даними, що відносяться до близької за характером діяльності.

5. Розрахувати витрати енергії при виконанні певної діяльності за вказаний час, для чого помножити величину енергетичних витрат при даному виді діяльності на час її виконання.

6. Визначити величину, що характеризує добову витрату енергії на 1 кг маси тіла, сумуючи отримані дані витрати енергії при різних видах діяльності за добу.

7. Розрахувати добову витрату енергії людини, для чого величину добової витрати енергії на 1 кг маси тіла помножити на вагу тіла й додати величину основного обміну.

Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 3).

VII Узагальнення та систематизація вмінь і навичок:

Контрольні питання

1. Групи населення в залежності від витрат енергії.

2. Принципи організації раціонального харчування.

IX Видача завдання до самостійної підготовки:

Самостійна студентська робота №33 Харчування і здоров'я.

 


Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків

Число А при різній масі тіла Число Б при різних величинах зросту в залежності від віку
Вага, кг Калорії Вага, кг Калорії Вага,кг Калорії Зріст, см                    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Таблиця 2

Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)