АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №12

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

I Організаційна частина: проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Вікові особливості основного обміну
Мета: Вивчити вікові особливості основного обміну у осіб різної статі та віку.
Обладнання: Дані про зріст, масу і вік дівчаток 7—8, 11 —12, 15—16 років і жінок у віці 20—30 і 50—60 років. Аналогічні дані для хлопчиків і чоловіків відповідних вікових груп. ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів: Запитання до студентів: 1.Обмін речовин і енергії. Основний і загальний обмін 2. Асиміляція і дисиміляція. 3.Обмін білків. Добова потреба білків. 4.Обмін жирів. Добова потреба жирів. 5. Обмін вуглеводів. Добова потреба вуглеводів. IV Зміст основної частини заняття

1. Повторення теоретичного матеріалу по темі „Вікові особливості обміну речовин та енергії”.

2. Повторення методики роботи з визначення ваги та маси тіла.

3. Користуючись таблицями 2, 3, 4 визначте основний обмін за добу для всіх 10 обстежуваних. Зміряти зріст і масу школярів і дорослих людей можна в кабінеті шкільного лікаря, або в лабораторії вікової фізіології ВНЗ.

Приклад розрахунку. Хлопець 17 років, зріст 156 см, маса 53 кг. По таблиці 10 знайдіть перше число основного обміну — 3108 кДж. По таблиці 12 — друге число основного обміну — 3339 кДж. Сума знайдених чисел дає основний обмін хлопці за добу: 3108 кДж + 3339 кДж = 6447 кДж.

4. Розділивши величину основного обміну за добу на масу обстежуваного, одержите інтенсивність основного обміну на 1 кг маси тіла за добу — 122 кДж.

V Формування вмінь і навичок у студентів

Обмін речовин і енергії — основна функція організму, що забезпечує надходження в організм різних речовин із зовнішнього середовища, зміну, засвоєння і виділення продуктів їх розпаду. В організмі всі процеси обміну речовин супроводжуються перетворенням хімічної енергії харчових речовин (білків, жирів і вуглеводів) в інші види енергії — теплову, механічну, електричну, використовувані організмом в процесі життєдіяльності.

Обмін речовин і перетворення енергії протікають одночасно. Кількісним виразом енергетичних витрат організму і показником інтенсивності обміну речовин може служити кількість тепловій енергії, що утворюється в процесі життєдіяльності організму.

Енергетичні витрати, що йдуть на підтримку життя організму при найбільшому спокої, називають основним обміном, а енергетичні витрати при його життєдіяльності (пересування в просторі, виконання роботи і т. д.) — загальним обміном.

Основний обмін визначають в стані спокою при кімнатній температурі (18—20°С). Енергія організму в умовах основного обміну витрачається на підтримку життєвих процесів в клітинах, тканинах і органах, на скорочення дихальної мускулатури, серця, діяльність внутрішніх органів, на підтримку м'язового тонусу, а у дітей і на зростання. Величина основного обміну залежить від інтенсивності окислювальних процесів в тканинах і від маси тіла. У дітей з віком змінюється як інтенсивність окислювальних процесів, так і маса тіла. У людей середнього віку інтенсивність окислювальних процесів і маса тіла відносно постійні, а отже, постійний і основний обмін. У літніх людей знову з'являються зміни інтенсивності окислювальних процесів, а часто і маси тіла.

Для кожної людини основний обмін є відносно постійною величиною і залежить від функціонального стану нервової системи, віку, статі, росту, маси тіла і фізіологічного стану організму. Величина основного обміну виражається кількістю тепла в кілоджоулях на 1кг маси або 1м2 поверхні тіла за 1 годину або за 1 добу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)