АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання розширеного фільтру в середовищі EXEL,типи критеріїв

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання автофільтру в EXEL.
 4. Використання антивірусів
 5. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 11. Використання макросів
 12. Використання наручників охоронцями

Розширений фільтр може працювати за простими,складними та складеними критеріями, при цьому кількість умов у складених та складних критеріях-необмежена,а результати запиту за бажанням користувача можуть бути автоматично скопійовані у вказане місце поточного робочого аркуша. Розширений фільтр може працювати тільки тоді,коли критерії для пошуку даних попередньо створені користувачем і занесені у визначений діапазон комірок таблиці. Бажано щоб цей діапазон містився над списком і був відокремлений від нього щонайменше 1 порожнім рядком.

Простий критерій складається з 2 комірок, розміщених у таблиці вертикально: верхня комірка містить точну копію заголовка поля списку,в якому перевіряється умова пошуку даних, а нижня комірка містить безпосередньо саму умову пошуку.

Складний критерій містить у собі декілька простих критеріїв, сполучених або по вертикалі-декілька умов на одне поле,або по горизонталі-одна умова на декілька полів.Критерії, сполучені по горизонталі, поєднуються зв’язкою И (всі прості критерії,що входять у складний виконуються); сполучені по вертикалі- ИЛИ (хоча б один із простих критеріїв,що входять у складний виконується).У таких критеріях заголовок поля заноситься тільки один раз.

Складений критерій -це сукупність декількох складних критеріїв-містить по декілька умов на декілька полів.

Обчислювальний критерій може бути різновидом простого або складного критерію,де як умова виступає функція або формула. Записи за таким критерієм вибираються зі списку за значенням, отриманим у результаті обчислення цієї формули або функції.

Після створення критеріїв можна використовувати Расширенный фільтр для організації запитів. Розширений фільтр викликається за допомогою пункту меню Данные/Фильтр…/Расширенный фильтр. Зявиться діалогове вікно розширеного фільтру.У цьому вікні автоматично позначиться діапазон списку(зона Исходный діапазон),якщо список був попередньо виділений або курсор мишки розміщувався на будь-якому із записів списку. У зону Діапазон условий треба занести адреси потрібного діапазону критерію,і натиснувши Ок,у списку будуть лише ті записи,що відповідають критерію.Можна також вибрати покажчик Скопировать результат в другое место у зоні Обработка,тоді активізується зона Поместить результат в діапазон, де треба вказати адресу лівої верхньої комірки майбутнього діапазону для вставляння вибраних із списку записів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)