АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання функцій ДМАКС,ДМИН,ДСРЗНАЧ EXEL.Надати приклади

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання автофільтру в EXEL.
 4. Використання антивірусів
 5. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 11. Використання макросів
 12. Використання наручників охоронцями

За допомогою функцій баз даних можна виконувати обчислення у списках-базах даних M Excel. Загальний вигляд функції баз даних :=ім’я функції(діапазон бази даних або його ім’я;поле;критерій). Даіпазон баз даних-це область робочого аркуша,в якій розташований список даних,поле-це або адреса заголовка стовпчика в списку даних,або його порядковий номер,критерій-це одна або декілька умов для обчислення(як у розширеному фільтрі).

= ДМАКС (діапазон бази даних або його ім’я;поле;критерій)-визначає максимальне значення у вказаному полі,якщо задовольняється критерій. = ДМИН (такий самий)-визначає мінімальне значення у вказаному полі,якщо задовольняється критерій. =ДСРЗНАЧ ()-визначає середнє знач.

У всіх випадках діапазоном бази даних таблиці замовлень є комірки А11:L24(або імя діапазону-База1),а поля і критерій визначаються залежно від завдання:1.Максимальну загальну вартість замовлення за готівку у 1997 році.

Використовується функція ДМАКС,параметрами якої є:Діапазон A11:L24(або –База 1),Поле-H11,або 8(назва стовпчика Загальна вартість міститься у комірці Н11,порядковий номер стовпчика=8),Критерій-міститься у комірках D1:F2

2.Мінімальну кількість замовлених телефонів.ДМИН:Діапазон А11:L24,Поле-F11,або 6(назва стовпчика Кількість),Критерій-у комірках Н6:Н7.

 

3.Середню кількість телефонів,замовлених клієнтом Васильєвим.ДСРЗНАЧ:Діапазон-А11:L24,Поле-F11,або 6(назва стовпчика Кількість),Критерій-В1:С2

 

Використання функцій M Excel для вирішення систем лінійних рівнянь.

Є 2 пособи: 1.визначників і 2.обернених матриць. 1. В основі метода лежить формула Х1=дельтаХ1/дельта… Створюється матриця з коефіцієнтів при Х і створюється вектор вільних членів, після чого взалежності від к-сті Х створюються копії матриці: перша копія – перший стовпчик замінюють на вектор вілних членів.. Для знаходження визначника використовуємо ф-ію МОПРЕД(масив матриці). Пісдя визначення дельта1,2,3… можна реалізувати початкову формулу. 2. Х(з рисочкою)=А(в -1 з рисочкою)*С(з рисочкою). Для знаходження всіх невідомих Х треба вміти знаходити обернену матрицю, перемножувати масиви. Для перемнження: к-сть ст 1 матриці= к-ст ряд 2 матр. Формули які використовуються – формули масиву, тому отримуємо також масив чисел. Для введення формули масиво треба виділити діапазон кількості виідних значень, після введення формули КОНТРАЛ+ШІФТ+ЕНТЕР. Формула для знаходження оберненої матриці – МОБР(масив прямої матриці). Для перемноження МУМНОЖ(масив оберненої матриці; вектор вільних членів). Для визначення коренів виділяємо стільки клітин скільки є коренів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)