АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання інформаційно-обчислювальної техніки

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання автофільтру в EXEL.
 4. Використання антивірусів
 5. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання макросів
 11. Використання наручників охоронцями

 

Оформлення дипломної роботи проводилось на ПЕОМ (персональна обчислювальна машина) з використанням таких програм: КОМПАС-3D V10; MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; Microsoft Visual Basic 6.0 та інших.

За результатами виконання дипломної роботи в середовищі Microsoft Visual Studio було розроблено комп’ютерну програму “Обчислення кількості теплоти,яка потрібна на нагрівання брухту”, яка дозволяє розрахувати кількість теплоти.

В основу роботи програми покладена наступна формула:

 

(6.1)

де С – теплоємність металу, Дж/(кг∙С);

ΔТ– середня температура нагрівання брухту, С;

М – маса металу, кг.

 

Рисунок 6.1 Інтерфейс програми „ Обчислення кількості теплоти,яка потрібна на нагрівання брухту”

 

Дана програма дозволяє автоматизувати процес розрахунку такого важливого параметру як кількість теплоти потрібної на нагрівання брухту і є першою програмною розробкою в даній області. Програма відрізняється точністю розрахунків, привабливістю та дружелюбністю інтерфейсу.

Інтерфейс програми представлено на рис. 6.1, а її програмний код – в додатку А.

 

Додаток А

Код програми „ Обчислення кількості теплоти,яка потрібна на нагрівання брухту”

Файл Form1.frm:

 

VERSION 5.00

Begin VB.Form Form1

BorderStyle = 1 'Fixed Single

Caption = " Теплоємність металу"

ClientHeight = 5985

ClientLeft = 150

ClientTop = 540

ClientWidth = 8700

LinkTopic = "Form1"

MaxButton = 0 'False

ScaleHeight = 5985

ScaleWidth = 8700

StartUpPosition = 1 'CenterOwner

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = "Вийти"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 495

Left = 6720

TabIndex = 15

Top = 5280

Width = 1815

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = "Очистити"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 495

Left = 3480

TabIndex = 14

Top = 5280

Width = 1935

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = "Розрахувати"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 495

Left = 120

TabIndex = 13

Top = 5280

Width = 1815

End

Begin VB.Frame Frame2

Caption = "Результати розрахунків"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 1815

Left = 2160

TabIndex = 8

Top = 3240

Width = 4095

Begin VB.TextBox Text8

BackColor = &H00E0E0E0&

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

ForeColor = &H80000007&

Height = 375

Left = 2760

TabIndex = 19

Text = "Text1"

Top = 1320

Width = 855

End

Begin VB.TextBox Text7

BackColor = &H00E0E0E0&

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

ForeColor = &H80000007&

Height = 375

Left = 2760

TabIndex = 12

Text = "Text1"

Top = 840

Width = 855

End

Begin VB.TextBox Text6

BackColor = &H00E0E0E0&

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

ForeColor = &H80000007&

Height = 375

Left = 2760

TabIndex = 10

Text = "Text1"

Top = 360

Width = 855

End

Begin VB.Label Label8

Caption = "Температура металу, С:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 18

Top = 1440

Width = 4575

End

Begin VB.Label Label7

Caption = "Маса металу, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 11

Top = 960

Width = 4575

End

Begin VB.Label Label6

Caption = "Діаметр камери, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 9

Top = 480

Width = 4575

End

End

Begin VB.Frame Frame1

Caption = "Вихідні дані"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 2895

Left = 120

TabIndex = 0

Top = 120

Width = 8415

Begin VB.TextBox Text2

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 375

Left = 6840

TabIndex = 3

Text = "Text1"

Top = 840

Width = 1335

End

Begin VB.TextBox Text4

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 375

Left = 6840

TabIndex = 5

Text = "Text1"

Top = 1800

Width = 1335

End

Begin VB.TextBox Text3

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 375

Left = 6840

TabIndex = 4

Text = "Text1"

Top = 1320

Width = 1335

End

Begin VB.TextBox Text5

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 375

Left = 6840

TabIndex = 7

Text = "Text1"

Top = 2280

Width = 1335

End

Begin VB.TextBox Text1

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 12

Charset = 204

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 375

Left = 6840

TabIndex = 2

Text = "Text1"

Top = 360

Width = 1335

End

Begin VB.Label Label1

Caption = "Ширина зразка, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 20

Top = 960

Width = 3615

End

Begin VB.Label Label4

Caption = "Товщина стінки кристалізатора, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 17

Top = 1920

Width = 3975

End

Begin VB.Label Label3

Caption = "Зазор між стінкою камери і візком із заготовкою, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 16

Top = 1440

Width = 6255

End

Begin VB.Label Label5

Caption = "Зазор між кришкою камери і візком із заготовкою, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 6

Top = 2400

Width = 6255

End

Begin VB.Label Label2

Caption = "Довжина зразка, м:"

BeginProperty Font

Name = "MS Sans Serif"

Size = 9.75

Charset = 204

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 1

Top = 480

Width = 3615

End

End

Begin VB.Menu Program

Caption = "Програма"

Begin VB.Menu New_Calculate

Caption = "Новий розрахунок"

End

Begin VB.Menu Exit_Program

Caption = "Вийти із програми"

End

End

Begin VB.Menu About_Program

Caption = "Про програму"

Begin VB.Menu Help

Caption = "Допомога"

End

Begin VB.Menu Developers

Caption = "Розробники"

End

End

End

Attribute VB_Name = "Form1"

Attribute VB_GlobalNameSpace = False

Attribute VB_Creatable = False

Attribute VB_PredeclaredId = True

Attribute VB_Exposed = False

Option Explicit

Rem Об'явлення необхідних змінних

Dim Response As Integer 'Ціла змінна для повідомлень процедури MsgBox

Dim C, M, T, Q As Single 'Змінні для розрахунків з плаваючою крапкою

Dim Axe, Error As String 'Змінні символьні для повідомлень

 

Private Sub Command1_Click()

 

Rem Перевірка вихідних даних

 

If Text1.Text = "" Then Error = "Не введено теплоємність металу!": Call Msg_Error: Exit Sub

C = Val(Text1.Text)

If Text2.Text = "" Then Error = "Не введено температуру!": Call Msg_Error: Exit Sub

T = Val(Text2.Text)

If Text3.Text = "" Then Error = "Не введено масу металу!": Call Msg_Error: Exit Sub

M = Val(Text3.Text)

 

Rem Розрахунок

 

 

Q = C * T * M 'Знаходження кількості теплоти

 

 

Rem Виведення результатів розрахунків

 

Text5.Text = Str(Round(Q, 0)) 'Округлення результату з точнітью 0 знаків після коми

 

End Sub

 

Sub Msg_Error()

Response = MsgBox(Error, vbCritical, "Похибка введення даних")

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Call Clear_TextBoxes

End Sub

 

Sub Clear_TextBoxes()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text5.Text = ""

 

End Sub

 

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Developers_Click()

Error = "Програму розробила ст. гр. ФС-81 Горбачова Марина Володимирівна (romcola2011@yandex.ua) як додаток до дипломної бакалаврскьої роботи на кафедрі фізико-хімічних основ технології металів НТУУ 'КПІ' (www.fhotm.kpi.ua). Київ, 2012 рік."

Response = MsgBox(Error, vbOKOnly, "Розробники програми")

End Sub

 

Private Sub Exit_Program_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

 

 

Call Clear_TextBoxes

 

Text1.Alignment = 1

Text2.Alignment = 1

Text3.Alignment = 1

Text5.Alignment = 1

 

Text5.Locked = True

 

 

End Sub

 

Private Sub Help_Click()

Error = "Програма призначена для розрахунку кількості теплоти потрібної на нагрівання брухту." & Chr$(13) _

& "В основу розрахунків покладені:" & Chr$(13) _

& "- загально відома формула визначення кількості теплоти" & Chr$(13) _

& "Для проведення розрахунків необхідно ввести у відповідні поля необхідні дані і натиснути кнопку 'Розрахувати'"

Response = MsgBox(Error, vbOKOnly, "Допомога")

End Sub

 

Private Sub New_Calculate_Click()

Call Clear_TextBoxes

End Sub

 

Файл Project1.vbp

 

Type=Exe

Form=Form1.frm

Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation

IconForm="Form1"

Startup="Form1"

Command32=""

Name="Проект1"

HelpContextID="0"

CompatibleMode="0"

MajorVer=1

MinorVer=0

RevisionVer=0

AutoIncrementVer=0

ServerSupportFiles=0

VersionCompanyName="405"

CompilationType=0

OptimizationType=0

FavorPentiumPro(tm)=0

CodeViewDebugInfo=0

NoAliasing=0

BoundsCheck=0

OverflowCheck=0

FlPointCheck=0

FDIVCheck=0

UnroundedFP=0

StartMode=0

Unattended=0

Retained=0

ThreadPerObject=0

MaxNumberOfThreads=1

 

[MS Transaction Server]

AutoRefresh=1

 

Файл Project1.vbw

 

Form1 = 0, 0, 0, 0, C, 88, 116, 1224, 572, C

 

 


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.045 сек.)