АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання макросів

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання автофільтру в EXEL.
 4. Використання антивірусів
 5. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 11. Використання наручників охоронцями

Макрос - записана на мові VBA послідовність дій. Слугує для автоматизації типових завдань, які потрібно часто виконувати.

Рис. 5.9. Окно записи макроса

Щоб створити макрос, необхідно відобразити вкладку Разработчик (кнопка OfficeПараметры WordПоказывать вкладку «Разработчик» на ленте) і активувати команду Запись макроса панелі Код. У вікні записи макросу (рис 5.9) слід задати ім'я, місце збереження макросу, опис (при необхідності), зв'язок запуску макросу з кнопкою або поєднанням клавіш. Після натискання клавіші ОК, програма перейде в режим запису макросу, при якому вся послідовність дій користувача буде записана в макрос. Для завершення запису макросу натисніть кнопку Остановить запись.

Щоб запустити створений макрос, використовуйте задане поєднання клавіш або кнопку, також можна обрати макрос зі списку доступних на панелі Код вкладки Разработчик командою Макросы.

Зауваження. VBA - макроси є джерелами потенційного ризику - вони можуть викликати зараження комп'ютера макровірусами. При відкритті документа з макросами Word пропонує вибрати рівень довіри макросам.

Рис. 5.10. Вікно Команда безопасность макросов

Для цього використовується команда Безопасность макросов панелі Код (рис. 5.10), в якому користувач може визначити, як саме потрібно виконувати роботу з даним документом.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого призначені закладки?

2. Опишіть роботу з гіперпосиланнями.

3. Якими інструментами здійснюється рецензування документів?

4. Як створити, видалити примітку?

5. Для чого призначена опція Сравнить документы?

6. Як можна обмежити редагування документа іншим користувачем?

7. Для чого використовуються розсилки?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)