АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Захист документа

Читайте также:
 1. II. Виды работ по подготовке проектной документации
 2. II. Документальные фильмы
 3. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 4. IV. Оформление медицинской документации во ВЛЭК ГА
 5. V-го Международного фестиваля документального кино «КинЗА»
 6. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 7. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 8. Абревіатури та графічні скорочення у документах
 9. Адміністративно-правовий захист
 10. Анализ показателей оплаты труда и влияющих на них факторов. Документация для анализа использования фонда оплаты труда.
 11. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 12. Антимонопольне законодавство та захист прав товаровиробника


В деяких випадках буває корисно накласти на документ обмеження за його редагування і форматування. Для захисту документа від змін служить панель Защитить вкладки Рецензирование. Після натискання на кнопку Защитить документ у правого краю вікна з'являється вертикальна панель Ограничить

форматирование и редактирование (рис. 5.4).

Далі необхідно встановити прапорець Ограничить набор разрешенных стилей і в опціях Настройки вказати, які елементи оформлення можна буде форматувати при подальшій роботі з документом.

Для обмеження редагування необхідно встановити прапорець Разрешить

Рис. 5.4. Выбор вида ограничения

только указанный способ редактирования документа і з випадаючого списку вибрати пункт Запись исправлений.. Цим самим ми дозволяємо додавати коментарі до документу, видаляти, вставляти і переміщувати текст. Якщо ж необхідно іншим користувачам дозволити тільки залишати примітки, то треба вибрати пункт Примечания.

Щоб налаштування захисту вступили в силу, натисніть кнопку Да, включить защиту. Щоб зняти захист, необхідно натиснути кнопку Защитить документ і в списку зняти прапорець Ограничить форматирование и редактирование.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)