АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Об'єкти SmartArt

Об'єкти SmartArt - новий тип графічних елементів, доступний користувачам Word 2007. Такі об'єкти є чимось середнім між діаграмами і фігурами, вони дають можливість представити різну інформацію у вигляді зручних графічних блоків - різноманітних барвистих схем.

При виборі шаблонів SmartArt необхідно враховувати їх первісне призначення. Для вставки об'єкта SmartArt слугує однойменна кнопка на панелі Иллюстрации вкладки Вставка, що викликає вікно вибору малюнка (Рис. 7.13).

Вибравши шаблон, можна побачити його короткий опис. Після додавання шаблону в документ у вікні текстового процесора з'явиться контекстний інструмент Работа с рисунками SmartArt, який містить ленты Конструктор и Формат (рис. 7.14).

 

Рис. 7.13. Объекты SmartArt

 

Рис. 7.14. Работа с рисунками SmartArt

Для заповнення текстових полів шаблону призначені області, помічені як Текст, або ліва панель SmartArt - об'єкта. Для додавання нового елемента в об'єкт SmartArt треба натиснути клавішу введення. Пункти Добавить фигуру выше та Добавить фигуру ниже призначені для вставки елемента іншого рівня. Якщо деякі кнопки неактивні, це означає, що додавання нового елемента неможливо. Для видалення будь-якого елементу необхідно його виділити і натиснути клавішу Delete. Кнопки Повысить уровень і Понизить уровень призначені для зміни рівня виділених елементів.

Об'єкти SmartArt форматуються як і звичайний графічний примітив, для цього слід використовувати інструменти панелей ленты Формат контекстного інструменту Работа с рисунками SmartArt.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)