АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Робота в режимах Структура і Схема документа

Читайте также:
 1. II. Виды работ по подготовке проектной документации
 2. II. Документальные фильмы
 3. II. Контрольна робота.
 4. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 10. III. Структура Клуба
 11. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 12. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА

При роботі з великими документами для зручності переміщення по ним зручно використовувати режим Схема документа. Щоб включити цей режим, необхідно встановити відповідний прапорець на вкладці Вид у групі Показать или скрыть. Даний режим дає можливість побачити розташування заголовків у документі (рис. 5.5). Натиснувши на потрібному заголовку, ви відразу переміститеся у відповідне місце документа.

Режим Структура призначений не тільки для переходу у великих документах, а й для швидкої зміни його структури. Для переходу в режим структури документа слугує кнопка Структура панелі Режимы просмотра документа вкладки Вид.

Рис. 5.5. Режим Схема документа

При включенні даного режиму з'являється контекстна Лента Структура (рис. 5.6). В режимі перегляду структури документа відображається ієрархія елементів оформлення тексту і можна переміщати заголовки спільно з основним текстом і підзаголовками, які відносяться до цього заголовку. Але, перш ніж використовувати даний режим, необхідно відформатувати документ із застосуванням стандартних заголовків. При цьому, Заголовок 1 уровня є найголовнішим, Заголовок 2 уровня слід за ним і т. д.


Основна зручність при перегляді документа в цьому режимі полягає в тому, що є можливість налаштовувати відображення будь-якого рівня структури, приховуючи при цьому ті рівні, які займають більш низьку ієрархію. Для цього треба вибрати потрібний рівень зі списку Показать уровень.

У кожного елемента, що має підрівні, присутній значок «+». Подвійне

Рис. 5.6. Вкладка Структура документа

клацання на значку дозволяє відобразити / приховати підрівні. Рівні можна переміщати вгору / вниз відносно один одного, а також змінювати саме значення рівня на більш низький / високий. Для цих цілей слугують зелені та сині стрілки, розташовані зліва на панелі Работа со структурой. При роботі в режимі структури форматування тексту за умовчанням не відображається.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)