АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання параметрів шрифту

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VII. Домашнє завдання.
 12. А. Завдання

За допомогою інструментів групи Шрифт вкладки Главная можна змінювати розмір, тип і накреслення шрифту. Тут же знаходяться кнопки, що дозволяють зробити текст жирним, курсивним , підкресленим , закресленим , збільшити - зменшити розмір шрифту ; застосувати ефект надрядкового / підрядкового накреслення ; змінити регістр тексту - зробити букви великими або малими ; його колір ; колір виділеного фрагмента . Кнопка Очистить формат дозволяє видаляти змінені параметри форматування.


Рис 3.1 - Діалогове вікно Шрифт

Якщо зазначених кнопок форматування недостатньо для виконання завдання, за допомогою вікна Шрифт можна налаштувати додаткові параметри

форматування шрифту: на вкладці Шрифт - різні параметри накреслення, на вкладці Інтервал - відстань між символами, зсув їх по вертикалі, застосування кернінгу (рис. 3.1).

Зауваження

Ø якщо необхідно вставити спеціальний символ, якого немає на клавіатурі (Π, γ, √, ∞, €, ® і т. п.), потрібно вибрати пункт Символ вкладки Вставка - Символы. Відкриється вікно, в якому можна вибрати необхідні символи і натиснути кнопку Вставить.

Ø якщо в документ потрібно вставити формулу, необхідно вибрати пункт Формула вкладки Вставка - Символы. У вікні можна вибрати наявну формулу, або скласти нову, натиснувши на кнопку Вставить новую формулу і використавши інструменти контекстної ленты Работа с формулами - Конструктор.

Word 2007 надає зручну можливість швидкого форматування тексту. Коли виділяється будь - який фрагмент тексту, поруч з'являється прозоре вікно, що містить команди форматування, які найбільш часто зустрічаються. При наведенні курсору на це вікно воно набуває нормального кольору і стає доступним для використання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)