АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Діаграми

Читайте также:
  1. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ «ЕНТАЛЬПІЯ – ТЕМПЕРАТУРА» ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ

Крім графічних файлів, в документи Word можна вставляти діаграми. За допомогою діаграм можна наочно представити числові дані в графічному вигляді, їх набагато легше сприймати.

Для створення діаграми необхідно натиснути кнопку Диаграмма на панелі Иллюстрации вкладки Вставка. У вікні Вставка диаграммы треба обрати тип діаграми та її вид. Після цього, автоматично відкривається вікно програми Excel 2007, з набором деяких стандартних значень для побудови діаграми (рис. 7.15). Необхідно ввести свої дані для її побудови.

Рис. 7.15. Окно построения диаграммы

Після введення даних в документі Word з'явиться побудована діаграма. При цьому у стрічці головного меню з'явиться контекстний інструмент Работа с диаграммами, що містить три ленты: Конструктор, Макет, Формат.

Ø лента Конструктор складається з чотирьох панелей: Тип, Данные, Макеты диаграмм, Стили диаграмм. Основні операції, що виконуються цими інструментами: зміна типу та виду діаграми, її даних і стилю.

Ø лента Макет містить шість панелей: Текущий фрагмент, Вставить, Подписи, Оси, Фон, Анализ. Ці інструменти призначені для безпосереднього оформлення зовнішнього вигляду окремих елементів діаграми. Для вибору елемента діаграми слугує випадаючий список Текущий фрагмент.

Ø лента Формат містить інструменти для надання діаграмі закінченого вигляду.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовується процес стиснення малюнків?

2. Які існують колекції каталогу Клип?

3. Яким чином можна відредагувати зображення?

4. Як створити графічний примітив?

5. Як задати для фігури потрібний колір?

6. Як можна зв'язати написи між собою?

7. Що таке об'єкт WordArt і як його створити?

8. Як створити діаграму?

 

 

Лабораторна робота № 1

Тема: Інтерфейс програми MS Word. Введення, редагування та форматування тексту. Збереження та відкриття документу

Мета: Ознайомитися із стандартними елементами вікна програми текстового процесора MS Word. Навчитися вводити текст, редагувати та форматувати його, працювати із фрагментами тексту. Зберігати документ на диск та відкривати його.

Хід роботи:

1. Ознайомтеся із стандартними елементами вікна програми текстового процесора MS Word.

2. Наберіть текст за зразком відповідно до свого варіанту.

3. Використовуючи команди форматування символів задайте такі параметри: шрифт заголовку Arial, напівжирне накреслення, 18 пт., шрифт тексту Times New Roman, напівжирне накреслення, курсив, 14 пт, розріджений інтервал.

4. Використовуючи команди форматування абзаців задайте тексту наступні параметри:

4.1. Здійсніть вирівнювання по ширині.

4.2. Задайте абзацний відступ 1 см.

4.3. Інтервал перед абзацом – 6 пт.

4.4. Для першого рядка – абзацний відступ 1 см.

5. Встановіть одинарний міжрядковий інтервал.

6. Відредагуйте набраний вами текст.

7. Поміняйте місцями перший і другий абзаци використовуючи буфер обміну. Перший абзац продублюйте.

8. Оформіть кожний абзац рамкою.

9. Створіть буквицю у останньому абзаці даного тексту.

10. Виділіть фрагмент тексту (користуючись різними способами). Змініть шрифт та його розмір (довільно).

11. Застосуйте маркований список до абзаців.

12. Збережіть даний текст на диску під назвою Lab1.

 

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант 1

Варіант 2

 

Варіант 3

Варіант 4

 

 

Варіант 5

Варіант 6

 

Варіант 7

Варіант 8

 

Варіант 9

Варіант 10

 

Варіант 11

Варіант 12

 

Варіант 13

Варіант 14

 

 

Варіант 15

 

 

Лабораторна робота № 2

Тема: Інтерфейс програми MS Word. Робота зі списками у програмі MS Word

Мета: Ознайомитися із інструментами текстового процесора MS Word для створення та редагування списків. Навчитися створювати, форматувати та редагувати списки.

Хід роботи:

1. Наберіть текст з додатку.

2. Застосуйте Нумерованный список.

3. Розбийте даний текст на дві рівні колонки.

4. Для розміщення тексту у колонках згідно зразку, скористайтесь командою Разметка страницы/Параметры страницы/Колонки.

5. Виділіть нумерацію червоним кольором.

6. Наберіть прізвища та ініціали своїх друзів (не менше 8), використовуючи нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл) та різне забарвлення для слів.

7. Застосуйте до набраного тексту маркований список.

8. Виділіть нумерацію зеленим кольором.

9. Створіть свій маркований список використавши кнопку Определить новый маркер… Застосуйте його до чотирьох прізвищ.

10. Увімкніть режим показу недрукованих символів. При необхідності усуньте зайві пропуски в тексті, вимкніть цей режим.

11. Збережіть документ під назвою Lab2 у власній папці.

 


Додаток

1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

2. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

3. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

4. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

5. АР КРИМ ОБЛАСТЬ

6. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

7. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

8. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

9. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

10. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

11. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

12. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

13. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

14. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

15. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

16. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

17. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

18. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

19. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

20. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

21. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

22. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

23. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

24. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

25. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)