АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми документа

Читайте также:
 1. II. Виды работ по подготовке проектной документации
 2. II. Документальные фильмы
 3. IV. Оформление медицинской документации во ВЛЭК ГА
 4. V-го Международного фестиваля документального кино «КинЗА»
 5. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 6. Абревіатури та графічні скорочення у документах
 7. Анализ показателей оплаты труда и влияющих на них факторов. Документация для анализа использования фонда оплаты труда.
 8. АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
 9. Аудиторская документация и их виды
 10. Аудиторская документация и их виды.
 11. Беседа семнадцатая. Из реки по имени Факт. Про документальность
 12. Библиографическое описание многотомного документа

У Word 2007 існує новий варіант для швидкого оформлення текстів документа. Тема являє собою колекцію різних типів стилів, які поєднуються між собою.

Рис. 3.8. Вікно роботи з темами документа

Тема документа містить три основних компоненту: набір квітів, набір шрифтів і набір ліній і заливок.

Теми можна видаляти і редагувати з допомогою кнопок групи Темы вкладки Разметка страницы (рис. 3.8): Цвета темы; Шрифты темы; Эффекты темы. Слід зауважити, що при зміні параметрів шрифтів будуть модифіковані стилі, що використовуються у документі.

Щоб зберегти нову тему у вигляді окремого файлу, потрібно натиснути кнопку Темы і обрати пункт Сохранить текущую тему. Тема буде додана в галерею, в якій з'явиться область Пользовательские.

Контрольні запитання та завдання

1. Як можна змінити тип шрифту?

2. Як задати новий міжрядковий інтервал?

3. Розкажіть про роботу функції «Формат за зразком».

4. Як створити багаторівневий список?

5. Як розбити текст на декілька колонок?

6. Що таке експрес-стилі?

7. Як створити новий експрес-стиль?

8. Як можна редагувати «Тему документа»?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)