АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Режими роботи з документом

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. А. Виконується при підготовці до роботи
 12. Аналіз стану виховної роботи

Існують різні режими відображення документа при роботі з ним.

Їх можна знайти на вкладці Вид - Режимы просмотра документа.

Разметка страницы - перегляд документа в тому вигляді, в якому він буде надрукований. При цьому всі елементи інтерфейсу залишаються на місці, що дає можливість швидко виправляти помилки в документі.

Режим чтения - перегляд документа в повноекранному режимі. При цьому з вікна зникають майже всі елементи інтерфейсу, на екрані знаходиться один текст і декілька кнопок управління. Кнопка Параметры перегляду слугує для налаштування параметрів перегляду документа. При її натисканні з'являється вікно з додатковими можливостями налаштування;

Веб - документ - режим перегляду документа у вигляді веб - сторінки, документ відкривається по всій ширині монітора;

Структура - перегляд документа у вигляді структури, даний режим корисний при роботі з великими документами;

Черновик - режим для швидкого редагування документа. В цьому режимі немає розбивки на сторінки, не відображаються деякі елементи документа, наприклад, колонтитули або лінійка.

Існує ще один зручний режим роботи під час підготовки документа, коли між сторінками документа приховані пробіли і не показуються колонтитули. Щоб увійти в цей режим, необхідно встановити курсор миші на синє поле між сторінками документа і зробити подвійне клацання мишею.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)