АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інтерфейс текстового процесора Microsoft Word 2007

Читайте также:
 1. Microsoft Office 2010
 2. Microsoft Word
 3. The Graphical User Interface (Графічний Інтерфейс Користувача)
 4. V2: Офисный пакет программ Microsoft Office.
 5. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 6. Если Пакет анализа не подключен. Необходимо повторить процедуру с программным диском Microsoft Excel.
 7. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft Excel
 8. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft PowerPoint
 9. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft Visio
 10. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft Word
 11. Знайомство з текстовим процесором Microsoft Word
 12. Інтерфейс проектованої інформаційної системи

Інтерфейс Microsoft Word 2007 кардинально відрізняється від попередніх

версій програми (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основне вікно MS Word 2007

У новій версії відсутні звичні панелі інструментів, які можна було розміщувати в будь-якому місці вікна програми, немає розкривних меню, за винятком кнопки Office.

Кнопка Office (рис. 1.2)

Кнопка Office дозволяє отримати доступ до наступних команд для роботи з документами: Создать, Открыть, Сохранить, Сохранить как, Печать, Подготовить, Отправить, Опубликовать, Закрыть.

 

Рис. 1.2. Склад меню кнопки Office

 


Рис. 1.3 Панель швидкого доступу

Панель швидкого доступу (Рис. 1.3)

На цій панелі розміщені кнопки часто здійснюваних операцій. За замовчуванням це: Сохранить, Отменить ввод, Повторить ввод. Налаштувати дану панель можна, натиснувши на невелику стрілку праворуч від панелі. Для зміни складу панелі швидкого доступу потрібно вибрати Другие Команды - Настройка. Для додавання і видалення команд, необхідно їх виділити і натиснути відповідні кнопки в налаштуванні. Крім того, також можна вказати, чи буде панель мати заданий вигляд при відкритті всіх документів, вибравши зі списку пункт Для всех документов, або тільки для певного документа.

Кожній команді можна призначити поєднання клавіш за допомогою Настройка - Настройка клавиатуры, для зміни - Новое сочетание клавиш. При цьому можна зберегти зміни або для всіх документів (шаблон Normal.dot), або тільки для відкритого в даний момент у вікні текстового редактора.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)