АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформацiйнi ресурси Інтернету

Читайте также:
 1. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 2. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 3. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства
 4. Виробничі ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.
 5. Влада як соціальний феномен. Ресурси влади. Класифікація влади.
 6. Водні ресурси України
 7. Гідрографія і водні ресурси
 8. Глава 5. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі
 9. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика
 10. Земельні ресурси і структура земельного фонду України, регіональні проблеми розміщення і використання.
 11. Інформаційні ресурси

• Гiпертекстова система WWW (World Wide Web).

• Електронна пошта.

• Вiддалений доступ до мережi.

• Тематичнi конференцiї Usenet.

• Розмова в мережi або IRC (Internet Relay Chat).

• Голосове спiлкування i вiдеоконференцiї.

• FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлiв).

Ланками зв’язку мiж клiєнтами та Інтернетом є органiзацiї або приватнi особи, так званi ISP (Internet Service Provider — постачальник послуг Інтернету), або, простiше, провайдери. Сервер провайдера має кiлька модемних входiв, до яких можуть приєднуватися користувачi для доступу до Інтернету.

Сервiси мережi Інтернет:

• Гiпертекстова система WWW (World Wide Web) — глобальна система поширення iнформацiї, в якiй для пошуку та перегляду файлiв застосовуються гiпертекстовi зв’язки.

• Електроннапошта —засiб обмiну повiдомленнями, який нагадує роботу звичайної пошти, але значно переважає її за швидкiстю доставки повiдомлень.

• Тематичнi конференцiї Usenet —це електроннi дошки, куди учасники конференцiї можуть передавати повiдомлення й отримувати вiдповiдi на них.

• Розмова в мережi або IRC (Internet Relay Chat) — спiлкування спiвбесiдникiв шляхом введення тексту зклавiатури.

• Голосове спiлкування i вiдеоконференцiї —надає можливiсть двом i бiльше абонентам чути i бачити один одного. Для проведення голосових та вiдеоконференцiй абоненти повиннi мати певне обладнання (мiкрофон, динамiки, вiдеокамеру) i програмне забезпечення.

• FTP (File Transfer Protocol —протокол передавання файлiв)—передавання програм i файлiв даних мiж комп’ютерами глобальної мережi.

 

 

78)

Сортування даних відіграє важливу роль у створенні ефективних і простих у використанні звітів і форм. Наприклад, каталог товарів, в якому товари вказано в алфавітному порядку або впорядковано за ціною, зручніше використовувати, ніж каталог, який містить елементи в довільному порядку.

(Сортування таблиці, запиту або форми:

• Визначте поля, за якими потрібно виконати сортування.Для сортування за двома або кількома полями, укажіть поля, які використовуватимуться як внутрішні та зовнішні поля сортування.

• Клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці у стовпці або елементі керування, який відповідає внутрішньому полю, і виберіть одну з команд сортування. Команди залежать від типу даних, що містяться у вибраному полі.)

Записи в таблиці, запиті, формі або звіті можна сортувати за одним або кількома полями.

Індекси можна використовувати для прискорення пошуку та сортування записів у програмі Access. В індексі зберігається розташування записів на основі поля або полів, включених до індексу.

Можна створити індекс на основі одного або багатьох полів. Індексувати слід поля, які ви часто шукаєте, сортуєте та які з'єднуєте з полями інших таблиць у запитах. Індекси допомагають прискорити пошук і вибір запитів, але водночас можуть уповільнювати продуктивність під час додавання або оновлення даних.

Якщо ви вважаєте, що вам доведеться часто шукати або сортувати дані за двома або кількома полями одночасно, можна створити індекс для цієї комбінації полів. В індекс для кількох полів можна включити до 10 полів.

(Створення індексу для одного поля:

В області переходів клацніть правою кнопкою миші ім'я таблиці, у якій потрібно створити індекс, а потім у контекстному меню виберіть пункт Конструктор.

Клацніть Ім'я поля поруч із полем, яке потрібно індексувати.

У розділі Властивості поля виберіть вкладку Загальні.

У властивості Індексовано виберіть значення Так (повторення дозволені), якщо потрібно дозволити повторення, або Так (без повторень), щоб створити унікальний індекс.

Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти на панелі швидкого доступу або натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.)

79)

В билетах нету =)

 

80)

Списком називають набір рядків таблиці, що містить пов’я­зані між собою дані. Розрізняють списки користувача і списки — бази даних.

Списки користувача створюються користувачем для подаль­шого автозаповнення таблиці даними. Елементами списку користувача можуть бути або дані, що вже набрані у таблиці, або дані, які вводяться користувачем безпосередньо під час створення списку.

Списком (базою даних) називають набір даних, що містить інформацію про певні об’єкти. У Microsoft Excel такою базою даних є таблиця, рядки в якій, починаючи з другого, називають записами, стовпчики — полями. Перший рядок списку містить назви полів (стовпчиків).

Під час створення списку — бази даних у середовищі Microsoft Excel слід дотримуватися певних правил:

· на одному робочому аркуші не можна розміщувати більше одного списку;

· список має бути відокремлений від інших даних робочого аркуша щонайменше одним порожнім стовпчиком і одним порожнім рядком;

· список не може містити порожніх рядків (стовпчиків);

· заголовки полів мають бути унікальними, тобто не може бути повторів назв заголовків полів;

· бажано, щоб формати заголовків полів відрізнялися від форматів записів;

· не може бути порожнього рядка або навіть порожньої комірки між заголовками полів і записами;

· в усіх рядках списку в однакових стовпчиках мають розташовуватися однотипні дані.

Створення списку користувача:

· Вибирається пункт меню Сервис/Параметры …;

· на вкладинці Списки вибирається Новый список;

· в зоні Элементы списка вводяться елементи списку, починаючи з першого. Після введення чергового елемента натискається клавіша Enter;

· по закінченню введення всіх елементів списку натискається кнопка Добавить і Ok.

Для роботи зі списками:

Форма — зручний засіб для перегляду, зміни, додавання та вилучення записів, а також для пошуку даних у списку даних.

Для виклику форми слід виділити список даних і вибрати пункт меню Данные/Форма …:

81)

Створення розрахункових полів. У запиті можна створювати поля, значення яких розраховуються за допомогою заданого виразу. Під час запису виразу треба дотримуватися певних правил:

· імена таблиць, запитів, звітів, полів та елементів управління повинні братися у квадратні дужки (наприклад, [назва матеріалу]). Якщо ім’я не містить пропусків та спеціальних символів, тоді дужки є необов’язковими;

· ім’я поля відокремлюється від імені таблиці (запита) крапкою;

· текст береться у лапки (наприклад, "мідь");

· дата/час супроводжуються символом # (наприклад, #12.12.00#).

Вираз може містити стандартні функції.(sinX, cosX, lnX, і тд)

Для створення розрахункового поля потрібно встановити курсор у рядок ПОЛЕ порожнього стовпчика та увести назву поля, символ «:» і вираз. Для уведення виразу можна використовувати будівник виразів. Для цього треба натиснути на кнопку Построить на панелі інструментів або натиснути на праву кнопку миші та вибрати Построить. У вікні Построительвыражений можна ввести вираз, використовуючи кнопки операцій, імена полів з таблиць та запитів, вбудовані та власні функції.

 

82)

Щоб пов’язати дані, які зберігаються в різних таблицях, слід створити зв’язки. Зв’язок – це логічне поєднання двох таблиць, яке вказує на спільні поля цих таблиць.

Поля, які використовуються для зв’язку таблиць, називаються ключами. Ключ зазвичай складається з одного поля, але може складатись і з кількох полів. Існують два типи ключів:

Первинний ключ. Таблиця може мати лише один первинний ключ. Первинний ключ складається з одного або кількох полів – унікальних ідентифікаторів для кожного запису, який зберігається в таблиці. Часто первинний ключ містить унікальний ідентифікаційний номер (наприклад, номер ідентифікатора), серійний номер або код.

Зовнішній ключ. Таблиця також може мати один або кілька зовнішніх ключів. Зовнішній ключ містить значення, які відповідають значенням первинного ключа іншої таблиці.

Відповідність значень у полях ключів формує основу зв’язків таблиць. Зв’язок таблиць використовується для об’єднання даних із пов’язаних таблиць.

СУБД ACCESS дозволяє створювати зв’язки між таблицями на основі відношень типа «один-до-одного» та «один-до-бага­тьох». Встановлення зв’язку «багато-до-багатьох» потребує наявності третьої таблиці.

Для встановлення зв’язку між таблицями необхідно у меню СЕРВИС вибрати команду Схема данных. У результаті з’явиться вікно Добавление таблицы, в якому треба вибрати потрібні таблиці за допомогою миші та кнопки Добавить, а потім натиснути на кнопку Закрыть.

 

83)

Для пов`язування таблиць в СУБД Excel, використовуються функції:

 

= ВПР (пошукове значення; масив комірок; номер поля;[діапа­зон перегляду])

= ГПР (пошукове значення; масив комірок; номер рядка;[діапазон перегляду])

Функція ВПР провадить пошук вказаного значення у першому стовпчику масиву комірок і, якщо таке значення є у масиві, видає з поля значення, відповідне знайденому в тому ж рядку. Діапазон перегляду — необов'язковий логічний параметр, який може набувати значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Якщо він не вказується (ИСТИНА), то провадиться точний пошук, якщо ж вказується (ЛОЖЬ), то провадиться приблизний пошук. Таблиця (масив комірок) обов’язково має бути відсортована за зростанням по першому стовпчику.

Функція ГПР аналогічна ВПР, але замість полів(стовпчиків), вона аналізує рядки.

 

84)

Вікно Построителя Выражений складається з трьох розділів, розташованих зверху вниз:

Поле виразу. У верхній частині вікна Построителя розташоване поле, у якому створюється вирази.

Кнопки операторів. У середній частині вікна Построителя знаходяться кнопки з часто використовуваними операторами. При натисканні на одну з цих кнопок Построитель вставить відповідний оператор у поточну позицію поля виразу.

Елементи вираження. У нижній частині вікна Построителя знаходяться три поля:

- У лівому полі виводяться папки, що містять таблиці, запити, форми, об'єкти бази даних, вбудовані і визначені користувачем функції, константи, оператори й загальні вираження.

- У середньому полі задаються певні елементи або типи елементів для папки, заданої в лівому полі. Наприклад, якщо вибрати в лівому полі Вбудовані функції, то в середньому полі з'явиться список всіх типів функцій Microsoft Access.

- У правому полі виводиться список значень (якщо вони існують) для елементів, заданих у лівому і середньому полях. Наприклад, якщо вибрати в лівому полі Вбудовані функції і тип функції в середньому, то в правому полі буде виведений список всіх вбудованих функцій вибраного типу.

 

Щоб запустити Построитель выражений з форми або звіту, виконайте наступні дії:

• Виберіть клітинку властивості або аргументу дії, в яку треба ввести вираз.

• Натисніть кнопку Построить поруч із властивістю.

 

Щоб запустити Построитель выражений у запиті, виконайте наступні дії:

• Клацніть клітинку в бланку запиту, куди потрібно вставити вираз. Наприклад, клацніть клітинку Условие отбора в стовпці, для якого потрібно задати умову відбору, або вічко Поле у стовпці, де потрібно створити обчислюване поле.

• Натисніть кнопку Построить на панелі інструментів.

 

85)

Групи новин — це загальнодоступні дискусійні форуми, в яких повідомлення представлені у вигляді каталогів.

Оскільки в різних людей інтереси різні, для їх спілкування утворюються різні групи новин. В Інтернет нараховується кілька десятків тисяч різних груп. Вони зберігаються на спеціальних комп’ютерах – серверах новин. Такі сервери розміщують в різних країнах. Інформація передається від одного сервера до іншого та постійно оновлюється. Одержавши доступ до сервера новин, користувач вибирає потрібну йому групу та знайомиться з повідомленнями й відповідями на них. За бажанням він сам може надіслати відповідь на будь-яке повідомлення або надіслати нове повідомлення, на яке будуть направлятися відповіді з усього світу.

Повідомлення разом із відгуками на нього називається потоком. При надсиланні нового повідомлення до групи новин утворюється новий потік, а при відповіді на яке-небудь повідомлення відповідь додається до існуючого потоку.

Usenet – це найбільше зібрання загальнодоступних груп новин.

Оскільки різних тем новин дуже багато, групи новин мають ієрархічну структуру категорій і підкатегорій. Імена груп будуються відповідно до цієї ієрархії зліва направо: від загального до конкретного. Категорії і підкатегорії кожного рівня в імені групи відокремлюються одна від одної крапкою. Наприклад, інформацію про ОС Windows можна знайти в групі з іменем comp.os.ms-windows. Тут comp – категорія верхнього рівня, що включає в себе всі теми, пов’язані з комп’ютерами; os – підкатегорія, яка призначена для обговорення операційних систем; ms-windows – підкатегорія наступного рівня, яка призначена для обговорення конкретних операційних систем серії Windows фірми Microsoft.

Імена категорій верхнього рівня найпопулярніших груп новин:

comp - все про комп’ютери;

news - інформація про телеконференції;

rec - відпочинок і розваги;

sci - наукова тематика;

soc - проблеми суспільства;

talk - розмови: дебати і суперечки на різні теми;

alt - альтернативні теми;

k12 - освіта, виховання дітей з 1-го до 12-го класу;

misc - різні теми, які не ввійшли в інші категорії.

 

86)

• И (AND) Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА

Приклад:

=И(1<A2; A2<100) Повертає значення ІСТИНА, якщо число у клітинці A2 лежить у межах від 1 до 100. В іншому разі повертає значення ХИБНІСТЬ.

 

• ЛОЖЬ Повертає логічне значення ХИБНІСТЬ

• ЕСЛИ (IF) Указує логічну умову. Виконує перевірку умови.

Приклад:

= ЕСЛИ(Логічний вираз; значення якщо істина; значення якщо хиба)

 

• ЕСЛИОШИБКА (IFERROR) Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше, повертає результат формули

• НЕ (NOT) Перетворює логічне значення аргументу на протилежне

• ИЛИ (OR) Повертає значення ІСТИНА, якщо принаймні один аргумент має значення ІСТИНА

Приклад:

= ИЛИ(лог_значення1;лог_значення2;...)

=OR(1+1=1;2+2=5) Усі аргументи приймають значення ХИБНІСТЬ

Результат – Хибність

 

• ИСТИНА (TRUE) Повертає логічне значення ІСТИНА

 

 

87) http://freesoftspace.com/ua/top/internet

(Тупо)

• Якщо iснує WorldWideWeb, то мають iснувати й програми перегляду її ресурсiв. Програми, якi вiдображають документи Web на екранi, називаються браузерами (або броузерами). Слово «браузер» походить вiд англiйського browse—«читати безладно». Існує багато браузерiв: деякi з них можуть працювати лише з текстами, iншi — вiдображають графiку, але мають обмеженi засоби навiгацiї тощо. Та безумовним лiдером у цiй галузi є програми Opera,Microsoft Internet Explorer, Fire Fox.

• Програми для обміну файлами:

uTorrent — BitTorrent-клиент, що відрізняється малим розміром та достатньою функціональністью.

eMule — найпопулярніша безкоштовна програма для обміну файлами в мережі eDonkey.

Vuze — потужна, повнофункціональна програма для обміну файлами в мережі BitTorrent.

DC++ — клієнт мережі Direct Connect, що дозволяє швидко знаходити і завантажувати різні файли.

MediaGet — безкоштовний клієнт мережі BitTorrent для пошуку і звантаження файлів (фільмів, програм, музики…).

BitTorrent — безкоштовна програма для обміну файлами від команди розробників мережі BitTorrent тощо.

• Програми для повідомлення та e-mail:

Miranda IM — швидкий багатопротокольний менеджер миттєвих повідомлень з відкритим кодом.

Skype — безкоштовна програма, що дозволяє робити телефонні дзвінки прямо з комп'ютера.

Thunderbird — безкоштовний поштовий клієнт що володіє багатьма корисними та зручними особливостями.

QIP Infium — безкоштовний багатопротокольний клієнт для передачі миттєвих повідомлень.

ICQ (аська) — популярна програма для спілкування в режимі реального часу через інтернет.

QIP 2005 — безкоштовний клієнт для передачі миттєвих повідомлень, альтернатива програмі ICQ.

Pidgin - інтернет-пейджер, що дозволяє спілкуватися у більшості популярних мереж обміну повідомленнями.

Windows Live Messenger — програма обміну миттєвими повідомленнями, що надає безліч цікавих можливостей.

Foxmail — безкоштовна програма для роботи з електронною поштою для ОС Windows.

QIP 2010 — нова версія популярного інтернет-месенджера, наступник QIP 2005 і QIP Infium.

AOL Instant Messenger (AIM) — безкоштовна програма для обміну миттєвими повідомленнями з вашою сім'єю та друзями.

ooVoo — програма для організації високоякісної відеоконференції в Інтернеті.

Trillian — інтернет-месенджер, що підтримує багато поширених протоколів обміну миттєвими повідомленнями.

Digsby — мультипротокольний клієнт для миттєвого обміну повідомленнями в Інтернеті.

Mail.ru Агент — інтернет-пейджер поштової служби Mail.ru, з багатьма просунутими можливостями.

• Менеджери завантажень:

Download Master — один з кращих на сьогодні безкоштовних менеджерів завантаження.

Orbit Downloader — програма для завантаження відео з онлайн-сервісів і звичайного завантаження файлів.

Free Download Manager — програма, що поєднує менеджер закачувань і оффлайновий веб-браузер.

GetGo Download Manager — менеджер завантаження різноманітних файлів, що володіє багатьма корисними можливостями.

FlashGet може розділяти файли, що завантажуються на кілька секцій, завантажуючи кожну з них окремо.

 

 

Universal Share Downloader — безкоштовний менеджер автоматичного завантаження файлів з популярних файлообмінників.

Gigaget Download Manager — утиліта, що призначена для завантаження файлів з Інтернету, що підвищує швидкість завантаження.

Raptor — безкоштовний менеджер завантажень з файлообмінників Rapidshare, Letitbit, Depositfiles…

YouTube Downloader — це програма, що дозволяє звантажувати відео з різних сайтів та конвертувати його в інші формати.

Програми для розрахунків в Інтернеті через платіжну систему WebMoney

88)

 

Для проведення прогнозування за допомогою статистичних функцій Microsoft Excel застосовують регресивний аналіз. Це вид статистичного аналізу, що дозволяє оцінити міру залежності між змінними, пропонуючи механізм обчислення передбачуваного значення змінної з декількох уже обчислених значень. При обробці статистичної вибірки використовуються

рівняння лінійної регресії

та

нелінійної регресії

 

Якщо впливаючий фактор один,то така регресія є однофакторною, якщо кілька – багатофакторна.

Для прогнозування можна використовувати такі статистичні функції Microsoft Excel:

· З використанням одиничної лінійної регресії —

=ПРЕДСКАЗ(новий Х;відомі Y;відомі Х) — обчислює (прогнозує) одне нове значення функції на основі нового заданого Х і статистичної виборки відомих значень Х та Y.

=ТЕНДЕНЦИЯ(відомі Y;відомі Х;нові Х) — на відміну від функції ПРЕДСКАЗ прогнозує не одне, а декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих Х і статистичної виборки.

· З використанням одиничної нелінійної регресії —

=РОСТ(відомі Y;відомі Х;нові Х) — так само, як і ТЕНДЕНЦИЯ, прогнозує декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих Х і статистичної виборки.

· З використанням множинної лінійної регресії —

=ЛИНЕЙН(відомі Y;відомі Х) — прогнозує значення коефіцієнтів а і (i = n, n – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні значення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної лінійної регресії і отримується значення Y.

· З використанням множинної нелінійної регресії —

=ЛГФПРИБЛ(відомі Y;відомі Х) — прогнозує значення коефіцієнтів а і (i = n, n – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні значення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної нелінійної регресії і отримується значення Y.

 

 

89)

Основні статистичні функції в Excel

СРЗНАЧ (AVERAGE) Повертає середнє арифметичне аргументів.

СРЗНАЧА (AVERAGEA) Повертає середнє арифметичне аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) Повертає значення за лінійним трендом.

Приклад використання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)