АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Створення макросів і їх використання в СУБД Microsoft Excel

Читайте также:
 1. Microsoft Office 2010
 2. Microsoft Word
 3. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 4. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 5. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 6. V2: Офисный пакет программ Microsoft Office.
 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 8. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 9. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи
 10. Введение основных понятий, связанных с работой электронных таблиц Excel.
 11. Ведення даних для створення плакату
 12. Визначення конструкції (структури) та асортименту порід для створення захисних смуг на присітковому фонді.

Макросом називають файл, у якому зберігається програма послідовності дій, задана користувачем. Макрос має унікальне ім'я. За допомогою макросів можна автоматизувати багато типових технологічних етапів при роботі з документами. Після виклику макросу записана в ньому послідовність дій або команд буде точно відтворена. Макрос створюють двома способами:

— автоматично в спеціальному режимі текстового процесора шляхом запису послідовності дій користувача;

— програмуванням послідовності команд, які підлягають виконанню. У процесі створення макросу засіб записування макросів реєструє всі кроки, потрібні для виконання певних дій. Щоб тимчасово змінити рівень безпеки для ввімкнення всіх макросів,слід виконати такі дії:

на вкладці Разработчик у групі Код натиснути кнопку Безпека макросів;

у розділі Настройки макросов вибрати пункт Включить все макросы та натиснути кнопку ОК. Щоб уникнути виконання потенційно небезпечного коду, рекомендовано після завершення роботи з макросом повернутися до однієї з настройок, яка вимикає всі макроси. На вкладці Разработчик у групі Код треба натиснути кнопку Записать макрос. У полі Имя макроса введіть ім’я для макросу. Першим символом імені макросу має бути буква. Щоб призначити сполучення клавіш із клавішею CTRL для запуску макросу, у полі Сполучення клавіш ввести потрібну букву. У списку Сохранить как виберіть книгу, у якій потрібно зберегти макрос. У полі Опис ввести опис макросу. Натиснути кнопку ОК, щоб почати записування. Виконати дії, які потрібно записати. На вкладці Розробник у групі Код натиснути кнопку Остановить запись. Можна також натиснути кнопку Зупинити запис у лівій частині рядка стану.

 

Створення меню у середовищі СУБД Microsoft Access.

Для створення рядка меню треба виконати дії в даній послідовності:

Вид/Панель инструментов/Создать/Создание панели инструментов/ввести новое имя/Ок. Для створення з панелі інструментів нового рядка меню натискається кнопка Свойства та в рядку Тип замість Панель инструментов вибирається Строка меню. Далі вибираємо команду Новое меню та перетягуємо її до порожнього новоствореного рядка меню. Після активізації натискається кнопка Изменить выделенный объект і записується ім’я для нового меню з натисканням Еnter після цього. Для створення підпунктів серед списку категорій вибираємо потрібні та перетягуємо їх по одній до порожнього квадратику під новим пунктом меню.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)