АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст і призначення основних математичних функцій в Excel. Приклади використання

Читайте также:
 1. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 2. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 3. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 4. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 5. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 6. Алгоритм призначення ДМПА
 7. Аналіз математичних методів прогнозування валютних курсів
 8. Аналіз складу, руху та стану основних фондів
 9. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 10. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 11. Введение основных понятий, связанных с работой электронных таблиц Excel.
 12. ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ

Функції – це готові формули. Вони виконують заздалегідь визначені операції, які зазвичай вводяться до складу розрахунків, але можуть також виконувати і неарифметичні операції. Функції завжди вертають результат чарунки, в яких вони введені. Наприклад, функція СУММ вертає значення арифметичної суми чисел, а функція ПРОПИСН робить всі букви в тексті прописними.

Одними функціями, які найчастіше використовуються, є математичні.

Математичні функції виконують загальні арифметичні розрахунку, оперують матрицями та тригонометричними значеннями.

ABS(x) Повертає абсолютне значення числа
ATAN(x) Повертає арктангенс числа
МОБР(масив) Повертає обернену матрицю (матриця зберігається у масиві)
СЛЧИС() Повертає випадкове число між 0 і 1
ОКРУГЛ (x, n) Округляє число до вказаної кількості десяткових розрядів
SIN(X) Повертає синус числа
КОРЕНЬ(Х) Повертає додатне значення квадратного кореня числа

Числа, що використовуються як аргументи в функціях SIN, COS і TAN, повинні бути виражені в радіанах, для того щоб перевести градуси в радіани, помножте значення градусів на pi/180. Кути, які повертаються функціями ACOS, ASIN, ATAN і ATAN2, також виражені в радіанах. Для того щоб перевести радіани в градуси помножте радіани на 180/pi.

Також є функція СТЕПЕНЬ (числи;покажчик ступеню).

Приклад. Для того щоб розрахувати довжину підпірки для підтримки 150-метрової антени прикріпленої одним кінцем до антени, необхідну, щоб підпірка утворювала до поверхні землі кут в 55о, використовуйте функцію SIN: =150/SIN (55*pi/180), яка повертає 183,12 м.

22. Зовнішня пам’ять комп’ютерів (накопичувачі на магнітних стрічках, гнучких та жорстких дисках; накопичувачі на оптичних дисках);

Зовнішня пам'ять - це пам'ять, що реалізована у вигляді зовнішніх, відносно материнської плати, пристроїв із різними принципами збереження інформації і типами носія, призначених для довготривалого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам'яті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера. Пристрої зовнішньої пам'яті можуть розміщуватись як в системному блоці комп'ютера так і в окремих корпусах. Фізично зовнішня пам'ять реалізована у вигляді накопичувачів. Накопичувачі - це запам'ятовуючі пристрої, призначені для тривалого (що не залежить від електроживлення) зберігання великих обсягів інформації. Ємність накопичувачів в сотні разів перевищує ємність оперативної пам'яті або взагалі необмежена, якщо мова йде про накопичувачі зі змінними носіями.

Найбільш поширеними є накопичувачі на магнітних дисках, які поділяються на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) та накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД), та накопичувачі на оптичних дисках, такі як накопичувачі CD-ROM, CD-R, CD-RW та DVD-ROM.

НЖМД - це основний пристрій для довготривалого збереження великих об'ємів даних та програм. Інші назви: жорсткий диск, вінчестер, HDD (Hard Disk Drive). Ззовні, вінчестер являє собою плоску герметично закриту коробку, всередині якої знаходяться на спільній осі декілька жорстких алюмінієвих або скляних пластинок круглої форми. Поверхня кожного з дисків покрита тонким феромагнітним шаром (речовини, що реагує на зовнішнє магнітне поле), власне на ньому зберігаються записані дані. При цьому запис проводиться на обидві поверхні кожної пластини (крім крайніх) за допомогою блоку спеціальних магнітних головок. Кожна головка знаходиться над робочою поверхнею диска на відстані 0,5-0,13 мкм. Пакет дисків обертається безперервно і з великою частотою (4500-10000 об/хв), тому механічний контакт головок і дисків недопустимий.

НГМД або дисковод вмонтований у системний блок. Гнучкі носії для НГМД випускають у вигляді дискет (інша назва флопі-диск). Власне носій - це плоский диск зі спеціальної, достатньо міцної плівки, покритий феромагнітним шаром і поміщений у захисний конверт із рухомою засувкою у верхній частині. Дискети використовуються, в основному, для оперативного перенесення невеликих об'ємів інформації з одного комп'ютера на інший. Дані, записані на дискеті можна захистити від стирання чи перезапису. Для цього потрібно пересунути маленьку захисну засувку в нижній частині дискети таким чином, щоб утворилося відкрите віконце. Для того, щоб дозволити запис цю засувку слід перемістити назад і закрити віконце.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)