АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання функцій СУММ, БДСУММ, СУММЕСЛИ в Excel . Надати приклади

Читайте также:
 1. MS Excel (9)
 2. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 3. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 4. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 6. Анализ чувствительности в Excel (анализ «что–если», таблицы данных)
 7. Введение основных понятий, связанных с работой электронных таблиц Excel.
 8. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 9. Використання автофільтру в EXEL.
 10. Використання антивірусів
 11. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 12. Використання займенників у професійному мовленні

=СУММ (діапазон комірок)- обчисює суму всіх значень, розташованих в рзташованих в діапазоні.

= БДСУММ (діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите­рій) — визначає суму значень у вказаному полі, якщо задовольняється критерій, Приклад: Загальну суму податку за вироби, замовлені клієнтом Васильєвим. Використовується функція БДСУММ, параметрами якої є: Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), Поле — I11, або 9 (назва стовпчика Податок міститься у комір­ці I11, порядковий номер стовчика= 9), Критерій — міститься у комірках В1:В2.

 


=СУММЕСЛИ (діапазон для перевірки умови, умова, діапазон для підрахунку суми) – підраховує суму числових значень, які відповідають певній умові в таблиці. Принцип роботи: перегляд значень у діапазоні умови і, якщо є значення, що відповідають умові, вираховується по тих рядках сума числових значень у діапазоні підрахунку суми. Наприклад: визначити суму податку, що сплатив клієнт Іванов.

11. Вікно "Построитель выражений" і технологія його використання в СУБД Microsoft Access (Приклад).

Вирази можна формувати за допомогою побудовника виразів. Це засіб надає зручний доступ до імен полів і елементів керування, які використовуються в базі даних, а також до безлічі інших вбудованих функцій, що застосовуються під час написання виразів.

Будівник виразів надає можливість пошуку і вставки компонентів вирази, які складно запам'ятати, наприклад ідентифікаторів (імен полів, таблиць, форм, запитів і т. д.), а також імена та аргументів функцій.

За допомогою побудовника виразів можна написати вираз «з нуля» або вибрати одне з готових виразів для відображення номерів сторінок, поточної дати, а також поточної дати і часу.

Наприклад з пункту меню Данные або властивості Условие на значение поля таблиці(у режимі конструктора. З’вляється вікно побудувача виразів яким ми користуємося для побудови виразів.

Верхня область побудувача містить поле виразу, що застосовується для формування вираження. Можна ввести вираз у поле вручну або вибрати потрібні елементи з трьох стовпців в нижній області будівника, а потім вставити їх в поле виразу. Щоб додати елемент, двічі клацніть його та натисніть кнопку Вставити.

У середній частині побудувача виразів відображаються кнопки для вставки у вираз найбільш поширених арифметичних і логічних операторів.

У нижній області утримуються три стовпці.У лівому стовпчику відображаються папки з таблицями, запитами, формами і звітами в базі даних, а також доступні вбудовані функції і задані користувачем функції, константи, оператори і часто використовувані вираження.У середньому стовпці відображаються певні елементи або типи елементів з папки, обраної в лівому стовпчику. Наприклад, якщо вибрати в лівому стовпчику Вбудовані функції, то в середньому стовпці з'явиться список типів функцій. У правому стовпчику виводиться список значень (якщо вони існують) для елементів, вибраних у лівому і середньому стовпцях. Наприклад, якщо вибрати в лівому стовпчику Вбудовані функції і тип функції в середньому, то в правому стовпчику буде виведений список всіх вбудованих функцій вибраного типу.

Запуск побудувала виразів з таблиці: В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, і виберіть у контекстному меню команду Конструктор. У стовпці Ім'я поля виберіть поле, яке потрібно змінити.В області Властивості поля відкрийте вкладку Загальні. Клацніть властивість, у яке потрібно ввести вираз, та натисніть кнопку Побудувати поруч із властивістю.

Запуск побудувала виразів з форми або звіту: В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму або звіт, який потрібно змінити, і виберіть у контекстному меню команду Конструктор. Клацніть правою кнопкою миші елемент керування, який потрібно змінити, і в контекстному меню виберіть пункт Властивості. У вікні властивостей знайдіть властивість, в яке потрібно ввести вираз, та натисніть кнопку Побудувати поруч із властивістю.

Запуск побудувала виразів із запиту: В області переходів клацніть правою кнопкою миші запит, який потрібно змінити, і виберіть у контекстному меню команду Конструктор. Клацніть клітинку в бланку запиту, куди потрібно вставити вираз. Наприклад, клацніть клітинку Умова відбору в стовпці, для якого потрібно задати умову відбору, або вічко Поле у ​​стовпці, де потрібно створити обчислюване поле. На вкладці Конструктор у групі Настроювання запиту клацніть Будівник.

12. Властивості полів в таблицях СУБД Microsoft Access. Поняття поля звязування.

В Access, як і в інших базах даних реляційного типу, рядок таблиці ототожнюється з

терміном "запись", а колонка - із терміном "поле". Кожне поле має ім'я, тип і властивості.

При створенні структури таблиці обов'язково вказують імена і типи полів. Властивості

полів можуть прийматися за умовчанням. Хоча б одне поле необхідно визначати як

ключове.

У Access такі типи полів.

1. Текстове поле. У текстовому полі можуть записуватися літери, цифри й інші символи. Текстові поля мають властивості:

Розмір поля. Він має межі від 1 до 255 символів.

Формат поля. За допомогою спеціальних символів можна задавати вид і розмір рядків.

Для того, щоб визначити формат текстових поляж, використовують такі коди символів: @

- текстовий символ або пропускання, & - текстовий символ; < - перетворення символів у

нижній регістр; >- перетворення символів у верхній регістр.

Маска вводу. За допомогою спеціальних символів можна визначити тип символу

(літера, цифра, пропускання й ін.) у кожній позиції вводу. У масці вводу можуть

використовуватися такі кодові символи: 0 - означає будь-яку цифру від 0 до 9; 9 - цифра

або проміжок; # - цифра, проміжок, плюс або мінус; L - буква від А до Z або буква від А

до Я;? - буква; А - буква або цифра; а - буква або цифра; & - будь-який символ або

проміжок; С - довільний символ;.(точка),,(кома),:(двокрапка),;(точка з комою), - (тире),

/(коса риса) - роздільники, що зберігають свій вигляд у рядку даних; <- перетворення

символів у нижній регістр; >- перетворення символів верхній регістр;! - маска, повинна

заповнюватися справа наліво.

Підпис. По суті це інше ім'я поля. Воно задається рідко.

Значення по умовчанню. Дозволяє автоматично вставляти текст, що часто

повторюється, в усі створювані поля.

Умова на значення. Дозволяє створювати фільтр, що забезпечує ввод у поле тільки

тих значень, що відповідають заданим умовам.

Обов'язкове поле. Приймає тільки два значення: "да" або "нет". "Да" означає, що в

дане поле обов'язково повинні бути введені дані, що відповідають раніше визначеним

властивостям.

Порожні рядки. Приймають два значення: "да" або "нет". "Да" означає, що порожні

рядки припустимі. Тут під порожнім рядком розуміється рядок, що має всі проміжки.

Індексоване поле. Приймає два значення: "да" або "нет". "Да" означає, що поле

індексовано, а "нет"- що поле не індексовано.

На початку вивчення або створення баз даних як правило, використовують тільки

властивість "розмір поля". Інші властивості приймаються за умовчанням. Їхні значення

визначаються після придбання досвіду роботи з базами даних.

2. Числове поле. У числове поле можуть записуватися цілі числа і числа в

нормальній формі, тобто з плаваючою точкою. Числові поля мають свої властивості:

- розмір поля;- формат поля;- число десяткових знаків;- маска вводу;- підпис;- значення по умовчанню;- умова на значення;- повідомлення про помилку;- обов'язкове поле;- індексоване поле.

3.Поле Дата/час. Це поле використовують для запису дати і часу. Багато з властивостей

цього поля ті ж, що і властивості текстового поля. Властивість “Формат поля” може

одержувати такі значення:

- повний формат дати (наприклад, 12.05.98 15:20:21);

- довгий формат дати (наприклад, 13 серпня 1998 р.);

- середній формат дати (наприклад, 13-авг-98 р.);

- короткий формат дати (наприклад, 13.08.98);

- довгий формат часу (наприклад, 15:20:21);

- середній формат часу (наприклад, 03:21 РМ);

- короткий формат часу (наприклад, 15:20).

4. Логічне поле. У логічне поле можна записувати одне із значень: "да" або "нет"

("істинно" або "ложно", "включене" або "виключено"). Логічні поля найчастіше

використовують в анкетних даних, де є тільки дві можливості відповіді.

5. Поле типу лічильник. Його використовують у якості лічильника записів. Це поле

також часто використовується як ключове поле.

6. Поле типу Мемо. Це довге поле. У ньому може розміщуватися текст до 64 000

символів.

7. Поле об'єкта OLE. Це поле містить не безпосередньо інформацію про об'єкт, а

посилання на ім'я об'єкта. У якості імені об'єкта може бути ім'я додатка, наприклад, електронна таблиця Excel, редактор Word, засобами яких можуть бути створені об'єкти

для використання їх у таблиці Access. Крім того, об'єктами можуть бути малюнки,

звукозаписи й інші дані у двійковому форматі.

Установка зв'язку між двома таблицями полягає в тому, що значення стовпчика (або

стовпчиків) першої таблиці (джерела) поміщається в іншу таблицю. Таблиці встановлюють

між собою зв'язок по ключовому полю таблиці-джерела та індексованому полю з такою ж назвою із допоміжної таблиці.Це поле і є полем зв’язування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)