АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сучасні експертні системи

Читайте также:
 1. Визначення маркетингу класичні та сучасні
 2. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 3. ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІДЕЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОГРАФІЇ В СУЧАСНІЙ ПРЕСІ
 4. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. СУЧАСНІ НАПРЯМИ І ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ЕКОНОМІСТИ
 5. Екологічні проблеми розвитку металургійного виробництва у світі, сучасні зрушення у його розміщенні.
 6. Експертні оцінки
 7. Журнал «Сучасність» та Іван Кошелівець
 8. Змістовий модуль 5. Хвороби системи крові та серцево-судинної системи.
 9. Змістовий модуль 9. Патоморфологія інфекційних захворювань. Хвороби нервової системи.
 10. Керування забезпечує необхідний рівень стійкості системи у процесах взаємодії її з зовнішнім середовищем та взаємодій всередині самої системи.
 11. Класичні теорії елітаризму (В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельс). Поняття еліти, його генеза. Сучасні теорії еліти.
 12. Концепції інформації в сучасній науці

ЕС — нагромадження досвiду, знань, умiнь експертiв, їхнє структурування й зберiгання, актуалiзацiя за допомогою ЕОМ (електронна обчислювальна машина) з метою одержання експертних суджень щодо рiзних проблем заданої областi.

Відомі експертні системи:

• CLIPS — мова програмування, використовується для створення експертних систем

• Dendral — аналіз даних мас-спектрометрії

• Dipmeter Advisor — аналіз даних, отриманих під час пошуку нафти

• Jess — від англ. Java Expert System Shell, оболонка експертних систем на Java. Рушій CLIPS реалізований на мові програмування Java, використовується для створення експертних систем

• MQL 4 — MetaQuotes Language 4, спеціалізована мова програмування для опису фінансової стратегії

• Mycin — діагностика інфекційних хвороб крові та рекомендація антибіотиків

• Prolog — мова програмування, використовується для створення експертних систем

• R1 (експертна система)/XCon — обробка замовлень

• SHINE Real-time Expert System — від англ. Spacecraft Health INference Engine, рушій для отримання даних про стан і безпеку космічного корабля

• STD Wizard — експертна система для рекомендації та вибору медичних аналізів (діагностики)

 

Сценарії в Excel і методика їх створення та використання.

Часто виникає необхідність тим самим коміркам присвоїти різні значення, причому так, щоб не втратити попередні. В Excel це виконується за рахунок механізму сценаріїв, виклик якого здійснюється через меню Сервис/ Сценарии. Відкриється вікно, в якому буде список усіх наявних сценаріїв (спочатку цей список порожній). При натисканні кнопки Добавить, з’явиться вікно. У цьому вікні потрібно:

1. Дати ім’я сценарію.

2. Позначити ті комірки, що будуть змінюватися даним сценарієм.

3. Написати коментарі до даного сценарію в поле Примечание.

4. Натиснути кнопку ОК.

Після цього з’явиться нове вікно, в яке потрібно ввести значення для позначених комірок. Описану операцію потрібно повторити кілька разів для створення декількох сценаріїв. Для того, щоб заповнити комірку значеннями з конкретного сценарію, потрібно вибрати його в списку і натиснути кнопку Вывести. Після того, як сценарії створені, можна створити звіт за цими сценаріями. Для цього використовується кнопка Отчет. У вікні Отчет по сценариям вказати тип звіту та структуру, а в полі Ячейка результата – адреси комірок (розділені знаком «крапка з комою»), в яких містяться підсумки. Після цього буде автоматично створена нова сторінка зі звітом за вихідними даними сценаріїв і комірок результатів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)