АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструментальні програмні засоби для створення експертних систем

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 3. Аутопоэз естественных систем.
 4. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи
 5. Ведення даних для створення плакату
 6. Виды систем.
 7. Визначення конструкції (структури) та асортименту порід для створення захисних смуг на присітковому фонді.
 8. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 9. Використання форм і звітів для створення застосувань в MS Access
 10. Движение относительно неинерциальных систем.
 11. Державне регулювання господарської діяльності. Державна регуляторна політика. Засоби державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності.
 12. Державний контроль за платоспроможністю страхової компанії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків

Експе́ртна систе́ма — це інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів по відношенню до деякої галузі застосування і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування тощо) без присутності експерта (спеціаліста в конкретній проблемній галузі).

Процес створення експертних систем значно змінився за останні роки. Завдяки появі спеціальних інструментальних засобів побудови експертних систем значно скоротились терміни та зменшилась трудомісткість їх розробки. Інструментальні засоби, що використовуються при створенні експертних систем, можна розбити на три класи:

· мови програмування, орієнтовані на створення експертних систем (Лісп, Пролог, Smalltalk, FRL, InterLisp та такі загальновживані, як: Сі, Асемблер, Паскаль, Фортран, Бейсик);

· середовища програмування (Delphi, Java);

· порожні експертні системи (наприклад, оболонка EXSYS Professional 5.0 for Windows).

На американському і західноєвропейських ринках систем штучного інтелекту організаціям, які бажають створити експертну систему, фірми-розробники пропонують сотні інструментальних засобів для їх побудови. Нараховуються тисячі розроблених вузькоспеціалізованих експертних систем. Це свідчить про те, що експертні системи складають дуже вагому частину програмних засобів.

В основу рекомендацій з вибору інструментальних засобів для побудови експертної системи у відповідних наукових працях покладене зіставлення характеристик проблем, що має вирішувати експертна система та необхідних функціональних можливостей інструментального комплексу. При цьому, рекомендується дотримуватись наступних загальних правил: 1)слід вибирати інструмент зі ступенем сервісної насиченості, який не перевищує необхідного рівня для вирішення даної задачі; 2)вибір інструментарію повинен визначатися, в першу чергу, характеристиками задачі, яку вирішуватиме експертна система, а не сторонніми обставинами (наприклад тим, що якийсь інструмент вже є в наявності або знайомий вам краще за інших); 3)якщо успіх проекту залежить від терміну розробки, то слід вибирати інструментальне середовище із вбудованими засобами формування пояснень та елементів користувальницького інтерфейсу, оскільки їх розробка найбільш трудомістка; 4)необхідно якнайшвидше провести випробування нового інструментального середовища на реальних даних.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)