АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні засоби для роботи з Internet та іх характеристики

Читайте также:
 1. A computer that is configured with the IPv6 address as shown in the exhibit is unable to access the internet. What is the problem?
 2. Components of the Internet
 3. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 4. II Методика виконання курсової роботи.
 5. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 6. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 7. INTERNET EXPLORER 5.0 російська версія
 8. INTERNET STRATEGY #4: Add WIDGETS To Your Web Pages
 9. INTERNET STRATEGY #5: Create Unique Articles On Your Web Pages
 10. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 11. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 12. Section 2: The Internet

Для роботи з Internet потрібна операційна система з графічним інтерфейсом користувача, як, наприклад, Windows 95, Windows NT або Macro System 7.5.x, інстальована на вашому комп'ютері для роботи в Internet. Ви можете підключитися до Internet, використовуючи Windows 3.1, але переважніше 32 - розрядне програмне забезпечення, тобто краще використовувати Windows 95 або NT.

Графічний інтерфейс користувача не є необхідною умовою для підключення до Internet, але ж ви, напевно, проводити велику частину часу, переглядаючи сторінки WWW. І хоча інформація з Web може бути виключно у текстовому режимі, вам, безумовно, буде приємніше працювати з ілюстрованими кольоровими сторінками, що можливо тільки на комп'ютерах з графічним інтерфейсом.

Для з зв'язку з Internet вам буде потрібно спеціальне програмне забезпечення. Основним інструментом, яким ви будете користуватися для доступу до інформації в Web, є програма - броузер. Найбільш популярні програми - броузери: Netscape Navigator і Microsoft Internet Explorer.

Операційна система Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT та XP має всі вмонтовані засоби для роботи з комп'ютерними мережами, в тому числі і з Internet. Розглянемо технологію підключення до мережі Internet за допомогою засобів ОС Windows 98 для найбільш популярного типу підключення набірного прямого з'єднання, що називається віддаленим доступом (Dial-Up Networking). Це підключення припускає зв'язок з іншими комп'ютерами по телефонним лініям за допомогою модема.

Для роботи в мережі Internet потрібно укласти договір з постачальником послуг Internet, до вузлового сервера якого ви бажаєте під'єднатися. Після укладення договору необхідно отримати інформацію від постачальника послуг про параметри підключення. Перелік параметрів може бути різним і нараховувати до 10-12 параметрів. Розглянемо основні параметри.

Ім'я користувача, за яким Вас буде розпізнавати комп'ютер постачальника послуг Internet.
Пароль, який підтверджує, що власне Ви ввели "ім'я користувача". Адресу сервера в DNS, що здійснює перетворення символьного адресу Internet в цифровий. Номера телефонів, по яким потрібно дзвонити для підключення до вузла Internet за допомогою модема.
Протокол, за допомогою якого Ви будете підключатися до вузла постачальника послуг РРР або SLIP. Параметри підключення до UUCP (електронної пошти) та адреси поштових серверів та серверів новин. Додаткові повідомлення:

Адреса ІР, тобто Ваша цифрова адреса в мережі Internet. Ця адреса видається постачальником послуг Internet в тому випадку, коли це обумовлено в договорі.

Декілька слів про протоколи РРР та SLIP. Протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol) використовується для з'єднання з Internet по телефонних лініях. Протокол РРР (Point-to-Point Protocol) - це новий протокол, що виконує ті ж функції, що і протокол SLIP, але його краще реалізовано. Підтримка протоколу РРР вмонтована в усі версії Windows 98, а вихід в мережу Internet за допомогою цього протоколу є набагато зручнішим.

Коли є можливість, намагайтесь отримати у постачальника послуг (провайдера) підключення до протоколу РРР. В стандартній поставці Windows '98 підтримка протоколу SLIP відсутня. Вона є в комплектах програм Microsoft Plus, Windows 98 Resource-Kit.

Коли Ваш комп'ютер працює в складі локальної мережі і організація має вихід в Internet, то всі необхідні дані Ви можете отримати у Адміністратора комп'ютерної мережі вашої організації.

Стосовно налагодження комунікаційного обладнання Вашого комп'ютера Ви також повинні звернутися до Адміністратора комп'ютерної мережі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)