АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типи, розмір та інші характеристики даних в СУБД Microsoft Access

Читайте также:
 1. Microsoft Office 2010
 2. Microsoft Word
 3. V. Расчет и построение скоростной характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 4. V2: Офисный пакет программ Microsoft Office.
 5. VI. Расчет и построение электротяговой характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 6. VII. Расчет и построение тяговой характеристики электровоза.
 7. А.1. Вімоги до даних
 8. Автомобильный транспорт, его основные характеристики и показатели.
 9. Акустические характеристики звукопоглощающих материалов
 10. Акустическое поле и его характеристики
 11. Алюминотермическое восстановление оксидов металлов. Характеристики алюминотермического процесса.
 12. Аналіз даних

В Access є вісім типів даних і Мастер подстановок.

Текстовый. Використовується для збереження будь-якої послідовності символів (букви, цифри, розділові знаки, пропуски і спеціальні символи). Можуть вміщувати до 255 символів. За замовчуванням довжина поля дорівнює 50 символам. Для зміни цієї величини клацніть мишкою на полі Размер поля вкладення Общие в нижній частині вікна і введіть потрібне значення.

Поле MEMO. Використовується для збереження тексту великого обсягу (наприклад, цілих параграфів). Може вміщувати до 32000 символів.

Числовой. Застосовується для збереження числових значень. Вміщуються значення, які можуть брати участь у розрахунках. В інших випадках (наприклад, поштові індекси або номери телефонів) краще використовувати для збереження текстові поля.

Дата/Время. Слугує для збереження дати і/або часу. Значення можна зберігати і в текстових полях, однак використання цього поля має свої переваги. Наприклад, перевірка правильності дат і часу виконується автоматично, з вмістом цих полів можна робити обчислення.

Денежный. Використовується для збереження числових значень, які слугують виключно для указання грошових сум. Автоматично додається фіксована кількість цифр після десятковоїкоми, щоб запобігти помилкам округлення.

Счетчик. Використовується для автоматичної нумерації запису, що додається. Після додавання запису значення цих полів змінити не можна.

Логический. Використовується для збереження логічних даних типу Да/Нет.

Поле объекта OLE. Вміщує об'єкт OLE - документ іншого додатка Windows, що підтримує OLE (зв'язування і впровадження об'єктів). Може вміщувати звук, відео, робочі таблиці або документи текстового процесора.

Мастер подстановок. Використовується для задання значень, яких може набувати це поле. Наприклад, для додавання в поточну таблицю поле для збереження назв областей можна відкрити іншу таблицю з назвами всіх областей, і в Мастере подстановок вказати, що це поле може вміщувати значення, які зберігаються в цій таблиці.

Типові логічні функції в Excel і приклади їх використання.

До цієї категорії в Excel віднесено шість функцій:

ЕСЛИ

У ній використовуються три аргументи: логічний вираз, який може набувати значення ИСТИНА або ЛОЖЬ; вираз, який виконується, якщо перший аргумент – ИСТИНА; вираз, який виконується, якщо перший аргумент - ЛОЖЬ. У наступному прикладі формула повертає рядок "Додатний", якщо значення в клітинці А1 більше від нуля, і "Від'ємний" - у противному разі:

=ЕСЛИ(А1>0;"Додатний";"Від'ємний")

Однак ця формула має один недолік: коли клітинка А1 порожня або вміщує нуль, буде повернено рядок тексту "Від'ємний". Для вирішення цієї проблеми можна скористатися вкладеною функцією ЕСЛИ, яка буде аналізувати цю умову: =ЕСЛИ(А1>0;"Додатний";ЕСЛИ(А1<0;"Від'ємний";"Нуль"))

Вкладені функції ЕСЛИ використовують досить часто, оскільки завдяки ним можна створювати гнучкі формули;

И

Функція повертає логічне значення ИСТИНА або ЛОЖЬ залежно від логічного значення своїх аргументів. Якщо всі аргументи набувають значення ИСТИНА, то функція И (AND) повертає таке ж значення. Якщо не всі аргументи набувають значення ИСТИНА, то функція И повертає значення ЛОЖЬ. Наприклад, формула =И(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо всі клітинки діапазону А1: А3 вміщують від'ємні числа.

Функція И (AND) може використовуватися як аргумент функції ЕСЛИ. Наприклад, формула

=ЕСЛИ(И(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від'ємні"))

відтворює на екрані рядок "Всі від'ємні", якщо всі клітинки діапазону А1: А3 вміщують від'ємні числа. Але якщо хоча б одне з цих значень не є від'ємним або дорівнює нулю, формула повертає рядок "Не всі від'ємні".

ИЛИ

Функція дуже схожа на функцію И, але функція ИЛИ повертає логічне значення ИСТИНА, якщо хоча б один з її аргументів істинний. У противному разі функція повертає логічне значення ЛОЖЬ. Наприклад, формула

=ИЛИ(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б у одній клітинці діапазону А1: А3 вміщене від'ємне значення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)