АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття

Читайте также:
 1. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 2. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 3. Види, форми і методи фінансового контролю.
 4. Візуально-інструментальний метод контролю дозволяє виявити
 5. Глава 47. Організація митного контролю
 6. Глава 48. Зони митного контролю
 7. Глава 49. Здійснення митного контролю
 8. Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств
 9. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 10. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 11. Го рубіжного контролю поточних знань студентів

1. Питання (α II)

1. Назвіть латинську назву верхньої порожнистої вени, судини, які її утворюють, ділянки відтоку венозної крові.

2. Назвіть основні вени голови та шиї та ділянки відтоку венозної крові по них.

3. Назвіть глибокі вени верхніх кінцівок, ділянки відтоку венозної крові.

4. Назвіть поверхневі вени верхніх кінцівок та ділянки відтоку венозної крові по них.

5. Назвіть вени грудної клітки та ділянки відтоку венозної крові по них.

6. Назвіть латинську назву нижньої порожнистої вени та судини які її утворюють, ділянки відтоку венозної крові.

7. Внутрішня клубова вена, судини, які її утворюють, ділянки відтоку венозної крові

8. Назвіть основні глибокі вени нижньої кінцівки, ділянки відтоку венозної крові

9. Назвіть основні поверхневі вени нижньої кінцівки, ділянки відтоку венозної крові.

10. Назвіть латинську назву ворітної печінкової вени, гілки, які її утворюють, ділянки відтоку венозної крові

11. Поясніть загальний план будови лімфатичної системи.

12. Назвіть первинні і вторинні лімфатичні органи.

13. Поясніть, причини збільшення лімфатичних вузлів при захворюваннях?

14. Поясніть взаємодію тимусу із лімфатичною системою.

15. Назвіть розміщення та склад лімфатичного кільця глотки.

16. Назвіть розміщення, та масу селезінки.

17. Поясніть зовнішню будову селезінки.

18. Назвіть латинську назву лімфатичного вузла, поясніть внутрішню будову лімфатичного вузла.

19. Назвіть основні групи лімфатичних вузлів.

20. Поясніть, чим відрізняються лімфатичні капіляри від кровоносних?

21. Назвіть органи в яких відсутні лімфатичні капіляри.

22. Назвіть основні лімфатичні стовбури.

23. Назвіть основні лімфатичні протоки.

24. Поясніть, які стовбури утворюють грудну лімфатичну протоку?

25. Назвіть частини тіла від яких лімфа відтікає у грудну лімфатичну протоку.

26. Поясніть, які стовбури утворюють праву лімфатичну протоку?

27. Назвіть частини тіла від яких лімфа відтікає у праву лімфатичну протоку.

28. Поясніть функцію селезінки.

29. Дайте визначення, що таке лімфа, її кількість та склад?

30. Поясніть шляхи відтоку лімфи.

 

 


 

 

2. Тестові завдання (α II)

Варіант № 1

Виберіть із перерахованого, що утворює лімфатична тканина в лімфатичному вузлі?

1. Лімфатичні сітки;

2. Капсулу;

3. Кіркову та мозкову речовину;

4. Трабекули;

5. Червону та білу пульпу;

 

Виберіть із перерахованого. яка особливість будови серця у плода?

1. Передсердя товщі за шлуночки;

2. В перегородці між передсердями є овальний отвір;

3. В перегородці між шлуночками є отвір;

4. Праве передсердя товще;

5. Стінка правого шлуночка товща;

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)