АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття

Читайте также:
 1. IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 2. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 3. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 4. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 5. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
 6. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
 7. Визначення ефективності впровадження вітроенергетичної установки для потреб енергозабезпечення об’єкта
 8. Визначення ефективності впровадження фотовольтаїчна система для потреб енергозабезпечення об’єкта
 9. Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження.
 10. Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки
 11. Глава 13. Забезпечення пожежної безпеки

КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж»

 


 

 

До навчальної практики під керівництвом викладача з навчальної дисципліни «Анатомія людини»

Тема: Анатомія венозної системи та загальна анатомія лімфатичних судин.

Для студентів 2-го курсу

За спеціальністю:5.12010105 «Акушерська справа»

Розглянуті і затверджені на засіданні

П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол №____від «____» _____20____р.

Голова П(Ц)МК _______________________

Підготовлені Титаренко А.М.

Старшим викладачем вищої

Кваліфікаційної категорії

З анатомії і людини

Навчальна практика під керівництвом викладача № 10

Тема: Анатомія венозної системи та загальна анатомія лімфатичних судин.

Кількість навчальних годин: 2 год.

Обґрунтування теми.

Гострі та хронічні захворювання вен – одна із складних і надзвичайно важливих проблем сучасної медицини. У багатьох цивілізованих країнах світу збільшується частка цих захворювань.

Лімфатична система є частиною серцево-судинної системи і за її допомогою відбувається реабсорбція інтерстиціальної рідини, утворення та виведення лімфи у венозне русло. З лімфатичною системою тісно пов’язана система імунного захисту.

Тому вивчення даної теми дасть змогу в подальшому розуміти питання тканинного гемостазу, профілактики та лікування ряду захворювань.

Мета навчальної практики

Виховна:

· Виховувати почуття професійної відповідальності,

Деонтологічні навички.

Розвиваюча:

· Виховувати у студентів клінічне мислення.

Міждисциплінарна інтеграція

Патоморфологія і патофізіологія, фізіологія.

Цілі навчальної практики

Знати:

Судини верхньої порожнистої вени: плечоголовна вена, яремні, підключична, непарна вена.

Вени голови та шиї: внутрішня яремна вена, лицева вена, зовнішня яремна вена.

Вени верхніх кінцівок: поверхневі і глибокі.

Вени грудної клітки: непарна вена, напівнепарна вена.

Нижня порожниста вена: загальна клубова вена, внутрішня й зовнішня клубова вена.

Вени нижньої кінцівки: поверхневі вени, глибокі вени нижньої кінцівки

Ворітна печінкова вена, її гілки (верхня брижова, селезінкова, нижня брижова).

Лімфатичні стовбури та протоки. Особливості будови лімфатичних капілярів і судин. Лімфа та її склад. Шляхи відтоку лімфи. Поодинокі та скупчення лімфатичних вузлів: топографія, функції.

Латинські терміни: ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter et sinister, nodi lymphatici, spleen, thymus, vena cava inferior, vena pоrtae (hepatis).

Уміти

1. На схемах і моделях показувати вени і венозні анастомози;

2. Визначати підшкірні вени верхньої та нижньої кінцівок;

3. Знаходити середню вену ліктя для внутрішньовенних ін’єкцій;

4. Визначати топографію регіонарних лімфатичних вузлів;

5. Пальпувати поверхневі лімфатичні вузли;

6. Знаходити на таблицях структурні анатомічні особливості серцево-судинної системи плода;

7. Розв’язувати ситуаційні задачі.

 

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)