АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

LEXICON. MODULE I. Legal Systems

Читайте также:
 1. Bank of Krok testing to module N2
 2. Bank of Krok testing to module N3
 3. Bedeutung zu einem Paradigma vereint sind, das als Bestandteil des Systems (als
 4. Biodiversity and Productivity of Ecosystems
 5. DEFINITION OF CRIMINAL-LEGAL COMPENSATION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW
 6. ECOLOGY – THE STUDY OF ECOSYSTEMS
 7. Electric Power Systems
 8. Etymological survey of the English lexicon.
 9. General systems ideas
 10. In the sentences below complete the de-voweled legal terms with the missed letters.
 11. Legal factors
 12. LEGAL PROFESSION in Ukraine

Unit 1. Law and Society

to amend – вносити поправку to appoint - призначати authoritative – авторитетний, впливовий binding – обов’язковий civil society – громадянське суспільство common law – загальне право conciliation - примирення conduct – 1. поведінка;2. керування, ведення custom - звичай customary law – звичаєве право to derive from – походити від dispute - спір enforceable - який підлягає виконанню equality - рівність equity – справедливість; право справедливості executive – виконавчий; виконавча влада fairness - справедливість influence - вплив judiciary – судова влада; судова система justice – справедливість; правосуддя legal system – правова система legislature - законодавча влада to pass a law – приймати закон to provide – забезпечувати; надавати public institution – державний заклад to recognize – визнавати, усвідомлювати religious law – релігійне право statute – статут; statutes – законодавчі акти to testify – давати показання, свідчити witness - свідок

Unit 2. Evolution of Law: Historical Aspect

to apply - застосовувати arbitrary – довільний, деспотичний body of law - система права capital punishment – смертна кара citizen - громадянин confiscation - конфіскація contribution – внесок corporal punishment – тілесне покарання to draft – укладати проект enactment - закон to incorporate – включати до складу to interpret - тлумачити to issue - видавати to meet requirements – відповідати вимогам legal culture – правова культура obsolete - застарілий penal system – система покарань political power – політична влада private law – приватне право public administration – державне управління public law – публічне право public order – суспільний порядок real property - нерухомість to record – вести запис, протокол royal power – королівська влада to spread - розповсюджуватися succesion – успадкування, правонаступництво to treat - ставитися

 

Unit 3. Sources of Modern Law

to argue - доводити binding precedent – прецедент, що має обов’язкову силу counsel - адвокат to distinguish from – розрізняти hierarchy of courts – ієрархія судів judicial precedent – судовий прецедент legal reasoning – правове обґрунтування lower court – суд нижчої інстанції ordinance - указ, декрет to overturn a decision – скасувати рішення to refer to – стосуватися; посилатися rule – норма, правило rulemaking - нормотворчість treatment - ставлення, поводження

Unit 4. Studying Law

to approve – схвалювати, затверджувати attainment - досягнення bachelor degree – ступінь бакалавра certificate of a specialist – диплом спеціаліста compulsory course – обов’язковий курс to confirm - підтверджувати contribution – сприяння, внесок to determine - визначати; встановлювати educational-proficiency level – освітньо-кваліфікаційний рівень to establish - установлювати; засновувати establishment - установа, заклад field of science – галузь науки graduate - випускник higher education – вища освіта junior specialist – молодший спеціаліст master degree – ступінь магістра qualification requirement – кваліфікаційна вимога to pass an exam – скласти іспит postgraduate – що вивчається після закінчення університету; аспірантський professional training – професійна підготовка scientific degree – науковий ступінь scientific research – наукові дослідження state-recognized – визнаний державою thesis - дисертація undergraduate - студент vocational stage – професійно орієнтований етап

Unit 5. Law and Lawyers


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)