АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 3. Анотація
 4. АНОТАЦІЯ
 5. Анотація
 6. АНОТАЦІЯ
 7. АНОТАЦІЯ
 8. АНОТАЦІЯ
 9. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 10. АНОТАЦІЯ НА ХОРОВИЙ ТВІР
 11. Анотація – це:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ННІПФПСКМ

 

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

 

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за спеціальністю « Правознавство» (8.06010101)

 

Автори:

Хахановський В.Г. – професор кафедри інформаційних технологій, доктор юридичних наук, доцент;

 

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 2013 р.

 

 

КИЇВ 2013


Зміст

 

Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми  
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)  
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни  
Тематичний план на поточний навчальний рік  
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни  
Плани-конспекти лекційних занять  
Плани семінарських занять  
Плани практичних занять  
Завдання для самостійної підготовки  
Індивідуальні навчально-дослідні завдання Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів) Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю      
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів Рекомендована література      

 

 


Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми

Курс Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)
Семестр: 1 Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 1,5 Кількість модулів:2 Кількість змістових модулів:2 Тижневих годин:6 Напрям підготовки: «Правознавство»   Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр   Код: 6.030402 Тип: варіативна (спеціалізації) Загальна кількість годин: 72 Лекції: 10 Семінарські заняття: 10 Практичні заняття: 16 Індивідуальна робота: 18 Самостійна робота: 18 Форма підсумкового контролю: залік

 

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальність – 8.06010101 «Правознавство», спеціалізація – «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних інформаційних відносин.

Структурно-логічна схема дисципліни:

забезпечуючі дисципліни: інформатика, конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право та процес;

забезпечувані дисципліни: галузі права.

Метою дисципліни «Інформаційне право» є отримання комплексу знань про систему інформаційного права, його сутність, поняття, методи та зміст.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- поняття «інформаційний простір», «об’єкти інформаційного права», «інформаційні ресурси», «джерела інформаційного права», «інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини», «суб’єкти інформаційних правовідносин» тощо;

- права та обов’язки учасників інформаційних правовідносин;

- права людини і захист персональних даних, особливості конфіденційної інформації та державної таємниці;

- особливості правового регулювання інформаційних відносин в сфері масової інформації, в бібліотечній та архівній справах;

- правові проблеми глобальної мережі Інтернет та Державну політику і державне управління в інформаційній сфері

вміти:

- в умовах розбудови інформаційного суспільства застосовувати на практиці права та обов’язки учасників інформаційних відносин;

- вирішувати правові проблеми, пов’язані з поширенням глобальної мережі Інтернет.

- застосовувати програмне забезпечення для отримання та обробки правової інформації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72години / 1,5 кредити ECTS.

Процес вивчення дисципліни передбачає використання спеціальної літератури, навчально-методичних матеріалів, спеціальних технічних та програмних засобів у спеціально обладнаних комп’ютерних навчальних класах тощо. Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять, а також занять з індивідуальної роботи. Кожне практичне заняття в навчальній групі студентів проводиться з розподілом навчальної групи на 2 підгрупи. Для кожного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань щодо вирішення окремих задач у глобальній мережі Інтернет, опрацювання рекомендованих літературних джерел, законодавчих та відомчих нормативних актів. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійна робота організується як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації студентів. Така самостійна робота врахована основним розкладом занять і проводитися в спеціальних лабораторіях, укомплектованих локальними комп’ютерними мережами з відповідним програмним забезпеченням та підключенням до Internet.

Перевірка засвоєних студентами знань, рівня сформованих у них умінь та навичок проводиться у формі поточного, проміжного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять шляхом опитування, оцінювання правильності вирішення певних ситуаційного завдань. Проміжний контроль – проведенням і перевіркою аудиторних тематичних контрольних робіт. Підсумковий (модульний) контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння теоретичних знань та практичних навичок після вивчення всіх тем дисципліни. Викладання дисципліни завершується складанням студентами заліку.

 

Тематичний план з дисципліни

«Інформаційне право»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п інд с.р. л п лаб інд с.р.
                         
Тема 1. Об’єкти інформаційного права. Поняття інформації та інформаційного простору                        
Тема 2. Інформаційні ресурси                        
Тема 3. Джерела інформаційного права та інформаційне законодавство України                          
Тема 4. Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини                        
Тема 5. Суб’єкти інформаційних правовідносин       -                
Тема 6. Правові проблеми глобальної мережі Інтернет   - -                  
Усього годин                        

Примітка: запропонований тематичний план є орієнтовним. Науково-педагогічний склад на засіданнях кафедри може змінювати послідовність вивчення тем та перерозподіляти навчальний час щодо їх вивчення.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)