АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АНОТАЦІЯ. У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

Читайте также:
  1. Анотація
  2. АНОТАЦІЯ
  3. АНОТАЦІЯ
  4. АНОТАЦІЯ
  5. Анотація
  6. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. АНОТАЦІЯ НА ХОРОВИЙ ТВІР
  8. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
  9. Анотація – це:
  10. КОРОТКА АНОТАЦІЯ

 

У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

Додаток 2

до Порядку проведення Конкурсу

 

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”

 

АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) __________________
 
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю) ___________
   
4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 4. Місце роботи, тел., е-mail _________ __________________________________ __________________________________ __________________________________
___________________________________  
5. Факультет _______________________ 5. Посада _________________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь ________________ __________________________________
7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання ____________________
___________________________________ __________________________________
(рік, місце, назва видання)  
   
8. Результати роботи впроваджено 8. Домашня адреса, тел., _____________
___________________________________ ___________________________________ __________________________________ __________________________________
(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел., е-mail ___________________________________  
___________________________________    

Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________

 

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

 

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.

Додаток 3

до Порядку проведення Конкурсу

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _________________________________________,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з _________________

_______________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Актуальність проблеми_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні наукові результати________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичні)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________

________________________________________________________________________________

 

Значення роботи_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(теоретичне)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Якість оформлення_______________________________________________________________

Недоліки роботи _________________________________________________________________

Загальний висновок ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для нагородження, заохочення (вказати конкретно)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)