АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Права і обов'язки подружжя. Припинення шлюбу

1. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя.

2. Майнові права і обов'язки подружжя. Правовий режим майна подружжя.

3. Права і обов'язки подружжя по взаємному утриманню.

4. Шлюбний договір.

5. Розірвання шлюбу в органах РАГСу.

6. Розірвання шлюбу в суді.

Література:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947 -3.

3. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 № 435-4.

4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992.

5. Цивільне та сімейне право України. Навчальний посібник. За ред. Дзера О. А. Харків, 2004.

6. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения. – М., 1972.

7. Гопанчук В.С. Семейное право. – К., 1998.

 

Методичні рекомендації:

У першому питанні розглянути особисті немайнові права і обов'язки подружжя такі як, право на материнство і батьківство, право дружини, чоловіка на пошану до своєї індивідуальності на фізичний і духовний розвиток, на зміну прізвища, обов'язок подружжя піклуватися про сім'ю, право на особисту свободу та ін.

У другому питанні вивчити майнові відносини між подружжям, правовий режим майна що є особистою власністю чоловіка, дружини. Здійснення чоловіком, дружиною права особистої приватної власності, право загальної сумісної власності, підстави його виникнення, об'єкти загальної власності, право подружжя на укладення договорів між собою, розпорядження і користування майном. Право на розділ майна, що є об'єктом загальною сумісною власністю подружжя, розмір долею і застосування позовної давності до вимог про розділ майна.

У третьому питанні вивчити права і обов'язки подружжя по взаємному утриманню під час браку і після припинення браку.

У четвертому питанні з'ясувати поняття шлюбного договору, момент його висновку, форму, терміни дії, права і обов'язки сторін, зміна умов шлюбного договору, право на відмову від договору, підстави припинення договору.

У п'ятому питанні вивчити підстави припинення шлюбу, розірвання шлюбу в органах РАГСу за заявою подружжя дітей, що не мають, за заявою одного з подружжя, визнання розірвання шлюбу фіктивним. Правові наслідки розірвання шлюбу в органах РАГСу.

У шостому питанні розглянути розірвання браку за рішенням суду, за сумісною заявою подружжя дітей, що мають, право на пред'явлення позову про розірвання браку, заходи суду по примиренню подружжя, підстави для розірвання браку за позовом одного їх подружжя, право на вибір прізвища після розірвання браку, момент припинення браку при його розірванні, реєстрація розірвання шлюбу.

 

Семінарське заняття №15.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)