АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат над дітьми

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Библиотека как система: сущностные особенности
 4. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 5. Грошова система: суть, елементи, типи
 6. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
 7. Економічна система: сутність, структурні елементи. Типи економічних систем.
 8. Задание 1. Тема: Сверхсветлый «Скелетный» гротеск.
 9. ЗАДАНИЕ N 27 Тема: Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока
 10. ЗАДАНИЕ N 6 Тема: Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока
 11. Лабораторна робота № 3. Тема: Матеріали та вироби з деревини
 12. Лабораторна робота №12. Тема: Металеві матеріали та вироби.

 

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання стосовно порядоку усиновлення, поняття, прав і обов'язків опікуна і попечителя, поняття і сутності договору про патронат.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2.Сімейний кодекс України від 10.01.2002., № 2947-3.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекцій:

“Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат над дітьми”, виконати завдання для самостійної роботи.

 

I.Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

 1. Порядок усиновлення.
 2. Права і обов'язки опікуна і попечителя.
 3. Поняття і сутність договору патронату.

 

II. Розвязати задачу.

 

1. Після смерті Лугової залишився 4-річний син Олег, якого взяв у свою сім''ю брат померлої Орлов. У сім'ї Олег проживав і виховувався нарівні з двома дітьми свого дяді. Через три роки помер Орлов. Його дружина відмовилась займатися вихованням і утриманням Олега. Далека родичка покійної матері Олега Перова погодилась взяти на собі обов’язки опікуна дитини. Опікунство було належним чином оформлене. Пенсія була призначена Перової, яка також була пенсіонеркою. Вона пред’явила до дружини Орлова вимоги про стягнення утримання на Олега.

Чи обґрунтована дана вимога?

 

2. Клюев вступив в зареєстрований шлюб з Дашковою, у якої був син від першого шлюбу. Бажаючи створити сім’ю, чоловік усиновив 6-річного хлопчика, одержавши згоду кровного батька. Через рік після усиновлення між подружжям почалися конфлікти, які завершилися тім, що Дашкова, не розірвавши шлюб, перейшла до першого чоловика, забрала сина, і вони стали проживати однією сім’ею. Через два роуки Дашкова подала позов до суду до усиновителя хлопчика про стягнення аліментів на утримання усиновленого їм хлопчика. Клюев проти позову заперечував, посилаючись на те, що за таких обставин усиновлення повинно бути припинено.

Яке рішення винний винести суд.

 

3. Подружжя Ярови усиновили дитину, кровним батьком якої був брат Ярової, який проживав у м. Киеві. У зв’язку з усиновленням 8-річний хлопчик переїхав на постійне місце проживання до подружжя Ярових у м. Харків і проживав на положенні усиновленого, хоча і підтримував зв’язок з кровним батьком. За цей час подружжю Ярових міськвиконком були поліпшені житлові умови: надана двокімнатна квартира. Через 7 років після усиновлення помер усиновитель – Яровой. Його дружина звернулась у суд з заявою про признання усиновлення недійсним, тому що в неї з чоловіком не було дійсного бажання усиновити дитину.

Яке рішення винний прийняти суд.

 

4. Після розірвання шлюбу Молова через місяць вийшла заміж за військового льотчика Семенова, який відразу ж всиновив її сина. Однак незабаром виявилось, що причиною розірвання шлюбу були її звязки з іншим чоловіком, і ці звязки не припинились після реестрації повторного шлюбу. Врешті Молова переїхала з дитиною до нього, розірвала другий шлюб, а з Семенова суд присудив аліменти на дитину.

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте аргументовану відповідь.

 

5. Подружжя Сидорових усиновило немовля беспосередньо з пологового будинку. Згодом виявилося, що дитина страждає на недоумство – олігофренію в стадії дебільності. У домашніх умовах неможливо забезпечити дитини той догяд, який вимагає стан її здоровя, що суперечить інтересам дитини.Подружжя подали позов про скасування усиновлення.

Яке рішення винний винести суд?

 

6. Орган опіки та піклування і Говорко уклали договір про патронат, за яким 12-річний Снітко, який є сиротою, був переданий на виховання в сімью Говорко до досягнення дитиною повноліття. Через два роки, коли Снітко виповнилось 14 років він відмовився від договору про патронат без зазначення наявних для цього причин і відразу побажав виїхати.

Дайте аргументовану відповідь.

 

Методичні вказівки з виконання завдання:

При розв'язанні завдань рекомендується:

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

- визначити, до якого питання теми воно відноситься;

- визначити конкретні статті Сімейного кодексу, які регулюють дані відносини;

- рішення повинне бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку.

-

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)