АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Зобов’язальне право

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право
 3. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 4. SCADA-система: назначение и функции
 5. Авторское право. Взыскание авторского вознаграждения
 6. Библиотека как система: сущностные особенности
 7. Вверх вниз влево вправо.
 8. Вверх вниз влево вправо.
 9. Вопрос 66. Ограниченное вещное право.
 10. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 11. Гаврилов Д.А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. №3
 12. Гражданское право по своду Законов Р.имп. Право собственности. Обяз.право.

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми з питань поняття і видів множинністі осіб у зобов'язанні, заміни осіб у зобов'язанні, поняття способів і видів способів забезпечення виконання зобов'язань, підстав відповідальністі за порушення зобов'язань.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекцій: “Загальні положення про зобовязання”, “Способи забезпеченння виконання зобовязань”, “Відповідальність за порушення зобовязань”, виконати завдання для самостійної роботи.

I.Відповісти на наступні теретичні питання:

 

1. Множинність осіб у зобов'язанні. Заміна осіб у зобов'язанні.

2. Способи забезпечення виконання зобов'язань.

3. Відповідальність за порушення зобов'язань.

 

II.Вирішити задачу № 1, 2, 4, 7, 9 (3, 5, 6, 8, 9).

 

1. Десять громадян стали учасниками нового товариства "Смушок" по вирощуванню кроликів і виготовленню шапок із кролячого хутра. Під час роботи товариства виникли такі запитання;

І. 3айцев хоче передати полонину припадаючої йому частки майна своїй дружині і цікавиться: чи набуває вона права та обов'язки, які належали йому як члену товариства в цій частці?

2. Покупцями товариства "Смушок" було заявлено ряд претензій щодо якості пошиттю шапок. Петров, який займається розведенням кроликів, вважає, що на нього не поширюються обов'язки товариства по випуску доброякісно зшитих шапок і він не повинен нести відповідальність за цю ділянку роботи.

3. Сошин хоче використати майно товариства: швацьку машину, нитки тощо для того, щоб у вільний час з належних йому шкурок. гварин зшити додаткові шапки і продати їх від свого імені.

4. Долін по своїм особистим зобов'язанням повинен заплатити товариству 20000грн. У зв'язку з недостатністю майна кредитори поставили питання про звернення стягнення на частку Доліна у майні товариства. Але сам Долін вважае, що товариство не повино відповідати по обов'яакам його учасників.

Як повинні бути вирішені дані питання? У чому полягає різниця між зобов'язанням одностороннім, двосторонніми і з множинністю осіб?

Дайте поняття часткових, солідарних і субсидіарник зобов'язань.

Чи зміниться рішення в тому випадку, коли вказані громадяни об'єднались для спільної діяльності і при цьому не створили організацію з правами юридичної особи?

 

2. Ларін за рішенням суду про розподіл спадкового майна одержав право на витребування від своєї мачухи книжкової шафи з книгами, дивана та інших мов домашньої обстановки на загальну торбу 2000грн. Але за рішенням того ж суду Ларін зобовязаний був платити аліменти на користь мачухи по 200грн. щомісяця. Ларін був згоден провести залік суми аліментів за 10 місяців чі за зарахунок вартості названих речей, з тім, щоб не платити аліменти на протязі цього строку.

Чи може бути такий залік?

Вкажить підстави заліку, у зустрічних вимогах випадки його недопустимості.

 

3. Селионов взяв у банку кредит 10000грн. Були два поручителі. Селионов виплатив 3-4 рази, загинув трагічно. Право на спадщину прийняла стара мати в долі 1/2 частини машини, що оцінена в 3000грн. По закінченнs 6 місяців після відкриття спадщини банк звернувся в суд з вимогою до поручителів про виплатe боргу.

Чи підлягають стягненню відсотки після смерті? Чи правомірно це? Чи не повинні були списати дану суму боргу?

 

4. Козлов звернувся до юридичної консультації з таким запитанням. У магазині він купив кольоровий телевізор. Алі через три місяці після покупки цей телевізор згорів. При цьому громадянину були причинені збитки в розмірі 5000грн. /згоріли меблі і речі, які були в кімнаті/. Козлов звернувся до заводу-виготівника з вимогою про компенсацію збитків, та завод ці вимоги не визнав через тіе що він з Козловим у договірних відносинах не перебуває і тому збитки компенсувати не має наміру.

Як потрібно вирішити цю суперечку? Які особливості виникнення цивільних прав і обов'язків у даному випадку?

 

5. Майстерня по виготовленню і ремонту меблів уклала договір з клубом про ремонт п'яти крісел, належних клубові. Крісла були вивезені до майстерні і відремонтовані достроково, за п'ять днів до закінчення оговореного строку Адміністрації клубу повідомили про виконання замовлення, алі крісла не забрали. Через 10 днів у майстерні виникла пожежа, у результаті якої частина майна була пошкоджена, у тому числі повністю згоріли крісла. Адміністрація клубу зажадала виготовити нові крісла, оскільки такі можливості майстерня мала. Але дирекція майстерні, не заперечуючи загибель крісел у результаті пожежі, заново виготовити їх відмовилась. Свою відмову вона мотивувала неможливістю виконати зобов'язання; замовлення було прийнято на ремонт крісел, а не на виготовлення..

Крім того, замовник /клуб/ не вивіз своєчасно уже відремонтовані крісла.

Обсудіть доводь сторін.

Як повинна бути вирішена ця суперечка?

 

6. У договорі постачання комерційні фірми обмовляли, що відповідальність за порушення зобов'язань за договором настає при наявності провини. Покупець не оплатив у термін куплений у постачальника товар через відсутність коштів на рахунку, тому що його, у свою чергу, підвели свої дебітори.

Чи є це обставиною, що звільняє покупця від відповідальності за прострочення оплати товарів?

 

7. Видавництво уклало із трьома авторами видавничий договір про написання для опублікування науково-популярної книги. Під час підписання договору, що визначив остаточні терміни здачі рукопису, авторам був виплачений аванс. Однак, після закінчення терміну надання рукопису і додаткового терміну, наданого відповідно до Типового видавничого договору, рукопис не був зданий. Видавництво подало позов проти авторів про повернення отриманого авансу. Відповідачі заперечували проти позову, указуючи на те, що двоє авторів вчасно здали свої частини рукопису на зовнішне резензування й одержали рекомендации до опублікування і лише один автор виявив несумлінність і не приступив до роботи, тому з його і повинна бути стягнена його частина авансу. Здати ж рукопис видавництву вони не могли, тому що без розділу третього автора робота не мала закінченого виду.

Хто є сторонами укладеного договору. Який принцип покладання відповідальності за неналежне виконання зобов'язання на співборжників при їхній множинності?

 

8. Художник Прохоров принял на себе зобов'язання протягом року написати портрет Сорокіна. Виконавши роботу на половину, він помер. Син художника, будучи його спадкоємцем, потребував від Сорокіна сплатити вартість виконаної Прохоровым частини роботи. Сорокін відмовився. Син художника звернувся в суд.

Яке рішення повинен винести суд?

 

9. Михайлов взяв у Козлова в борг 300грн, а в забезпечення своєчасного повернення грошей передав йому своє золоте кільце. Михайлов зобов'язався повернути борг через три місяці. В обумовлений термін Михайлов борг не повернув і прийшов до Козлова з грішми спустя місяць після терміну для сплати боргу. Козлов борг не прийняв, заявивши, що золоте кільце він уже продав за 400грн., однак різницю повертати не має наміру, тому що кільце в нього було залишено як застава, і після закінчення терміну для сплати боргу він вправі розпоряджатися заставою за своїм розсудом. Михайлов звернувся в суд з позовом, у которому просив зобов'язати Козлова повернути кільце або стягнути з його 140грн, тому що кільце він купив за 440грн., що підтвердив довідкою ювелірного магазина.

Чи підлягає позов Михайлова задоволенню? Яким правом користується заставоутримувач у випадку невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання?

 

Для розв’язання задач рекомендується дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні; визначити, до якого питання теми вони відносяться; потім дати аргументовану відповідь з використанням відповідних статей глав 47-51 Цивільного кодексу України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)