АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Договір купівлі-продажу житла., міни житла

Читайте также:
 1. Акти цивільного законодавства і договір.
 2. Б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.
 3. Базисні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу (поставки)
 4. Глава ІІІ. Трудовий договір
 5. Гоббс, Локк про суспільний договір
 6. Дайте характеристику договору купівлі-продажу.
 7. Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення зобов’язань
 8. Договір лізингу.
 9. Договір страхування і його зміст.
 10. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 11. Засновницький договір

Література:

1. Цивільний кодекс України от 16.01.03., № 435-4.

2. Житлове право України. Навчально-практичний посібник.

 

При вивченні питання необхідно з’ясувати, що одним з найбільш поширених способів відшкодованого тримання житла у власність є купівля-продаж житла, що є договірним зобов’язанням, і в найбільш загальному вигляді розкривається у ст. 655-697 ЦК України. Для з’ясування поняття договору купівлі-продажу житла слід звернути увагу на загальне поняття договору купівлі-продажу передбачене у ст. 655 ЦК України.

При подальшому вивченні цього питання необхідно зупинитися на характеристиці договору, сторонах і предметі договору, його формі, правах і обов’язках сторін.

Для цього необхідно скористатися джерелом3 2 (з. 93-110).

Договір міни житла слід розглядати на основі ст. 715-716 ЦК України.. Питання передбачає вивчення поняття договору міни сторін в договорі, його форми.

Для відповіді на ці питання необхідно скористатися матеріалом джерела № 2 (з. 115-130).

Завдання для самоконтролю

1. Допишіть пропозиції:

Договір купівлі-продажу житла - це договір, по якому продавець зобов'язується...

1.2. Форма договору купівлі-продажу житла.

2.Перерахуєте (письмово) основні відмінності між договором купівлі-продажу і договором житла.

3. Дайте усні відповіді на питання:

3.1. Хто є сторонами в договорі міни житла?

3.2. Чому до договору міни застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу?

 

Тема 35. Права і обов'язки подружжя.

ДФН – 2 години

Шлюбний договір.

 

При вивченні даного питання студенти повинні знати визначення шлюбного договору, початок і термін його дії. А також форму договору, зміст, зміну умов договору і відмову від нього, які відносини регулюються в договорі, як визначається правовий режим майна подружжя, порядок користування житлом, визначення права на зміст.

Для цього необхідно звернутися до наступної літератури:

1.Сімейний кодекс України До., 2002, ст.ст. 92-98.

2.Ухвала Пленуму ВСУ «Про застосування судами деяких норм Кодексу про брак і сім'ю України» від 12. 06. 2001, ст. 11.

3.Порядок укладення шлюбного контракту Затвердженого Ухвалою Кабінету Міністрів України від 16.06.1993 р. № 457, п. 243.

Продовжуючи вивчення питання, студенти з'ясовують підстави зміни, розірвання шлюбного договору і визнання його недійсним в ст.ст 100-103 Цивільного кодексу України До., 2002.

 

Завдання для самоконтролю.

1. У зошиті для самостійної роботи законспектувати.

1.1. Зміст шлюбного договору.

1.2. Визначення правового режиму майна.

1.3. Визнання шлюбного договору недійсним.

1.4. Зміна умов договору і його розірвання.

 

Тема 38. Особисті немайнові права і майнові права і обов’язки


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)