АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни. 1. Поняття, предмет цивільного права

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 10. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 11. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

“ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО”

 

1. Поняття, предмет цивільного права.

2. Метод регулювання цивільних правовідносин.

3. Поняття і види джерел цивільного права.

4. Принципи цивільного права.

5. Функції і система цивільного права.

6. Поняття, елементи і види цивільних правовідносин.

7. Поняття та класифікація юридичних фактів у цивільному праві. Фактичний і юридичний склад.

8. Захист цивільних та інтересів.

9. Поняття правоздатності фізичної особи.

10. Поняття і види цивільної дієздатності фізичних осіб.

11. Обмеження дієздатності. Визначення фізичної особи недієздатною.

12. Визначення фізичної особи безвісно відсутньою.

13. Оголошення фізичної особи померлою.

14. Опіка та піклування.

15. Держава Україна, АРК, територіальні громади як суб’єкти цивільного права.

16. Поняття і ознаки юридичної особи.

17. Класифікація юридичних осіб.

18. Виникнення юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи.

19. Припинення юридичної особи (реорганізація і ліквідація).

20. Філії і представництва юридичної особи.

21. Поняття та види господарських товариств.

22. Поняття і види об’єктів цивільних прав.

23. Поняття, юридична класифікація речей як об’єктів цивільних прав.

24. Поняття і види цінних паперів.

25. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

26. Поняття, ознаки правочину. Види правочину.

27. Форма правочину. Способи волевиявлення.

28. Умови чинності правчину. Правові наслідки визначення правочину недійсним.

29. Види недійсних правочинів.

30. Поняття, види представництва.

31. Довіреність, її види.

32. Поняття строків і термінів у цивільному праві. Види строків, порядок їх обчислення.

33. Поняття і види строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

34. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.

35. Загальна характеристика речового права на чуже майно.

36. Поняття і зміст права власності.

37. Підстави набуття права власності.

38. Підстави припинення права власності.

39. Поняття та види права спільної власності.

40. Право спільної часткової власності.

41. Поняття, об’єкти, суб’єкти авторського і суміжних прав.

42. Поняття, об’єкти, суб’єкти права промислової власності.

43. Поняття, класифікація і значення цивільно-правових засобів захисту прав власності.

44. Право власника на витребування майна з чужого незаконного володіння (віндікаційний позов).

45. Право на захист прав власності від порушень, що не пов’язані з позбавленням володіння (негаторний позов).

46. Поняття і види зобов’язань у цивільному праві.

47. Сторони у зобов’язанні, множинність і заміна осіб у зобов’язанні.

48. Принципи виконання цивільно-правових зобов’язань.

49. Припинення зобов’язань.

50. Поняття, види і значення неустойки..

51. Застава в цивільному праві, форма і види застав.

52. Порука і гарантія.

53. Завдаток і притримання.

54. Поняття, види і значення цивільно-правового договору.

55. Зміст, форма цивільно-правового договору.

56. Порядок і стадії укладення цивільно-правової відповідальності.

57. Поняття, зміст і види договору купівлі-продажу.

58. Поняття, зміст договору дарування.

59. Поняття, зміст договору поставки.

60. Поняття, предмет, зміст договору ренти.

61. Поняття, предмет, зміст договору довічного утримання (догляду).

62. Поняття, предмет, зміст і види договору найму (оренди).

63. Поняття, предмет і зміст договору підряду.

64. Поняття, порядок укладення і зміст

65. договору будівельного підряду.

66. Поняття, зміст, правове регулювання договору перевезення вантажів.

67. Поняття і правова характеристика договору зберігання.

68. Поняття, зміст і види договору страхування.

69. Поняття, предмет і області застосування договору доручення.

70. Поняття, предмет, форма і сторони договору комісії.

71. Поняття і загальна характеристика договору управління майном.

72. Поняття і загальна характеристика договору позики, кредитного договору.

73. Поняття, предмет, сторони, форма, характеристика договору про спільну діяльність.

74. Поняття і загальна характеристика недоговірних зобов’язань.

75. Зобов’язання, що виникають з оголошення конкурсу.

76. Відповідальність юридичної особи за шкоду, заподіяну її працівником.

77. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду.

78. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

79. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, обмежено дієздатними та недієздатними.

80. Зобов’язання що виникають внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

81. Відшкодування моральної шкоди.

82. Поняття і значення спадкування, основні поняття спадкового права.

83. Спадкування за законом.

84. Спадкування за заповітом, заповідальні розпорядження.

85. Здійснення права на спадщину.

86. Поняття, зміст і форма спадкового договору

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)