АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Договори про передачу майна у власність

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.
 4. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 5. Библиотека как система: сущностные особенности
 6. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
 7. Вернувшись домой, по вечерам Лез вспоминал об увиденном и услышанном и представлял, как однажды сам сядет перед микрофоном и начнет вести радиопередачу.
 8. Вопрос 5 Каким TCP обеспечить надежную передачу данных?
 9. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 10. Господарські договори
 11. Грошова система: суть, елементи, типи
 12. Договори в регулюванні міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні спори і правові способи їх розв’язання (2 години)

 

1. Поняття, характеристика і види договору купівлі-продажу.

2. Договір міни, дарування.

3. Договір постачання. Контрактації с/х продукції.

4. Поняття, зміст договору ренти. Відповідальність сторін за договором ренти.

5. Договір довічного змісту (відходу). Відповідальність сторін за договором довічного змісту (відходу).

 

Література:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 №435-4.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 - 4.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 № 1023-12.(у новій редакції 2005 г).

5. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» в редакції від 19.02.97.

6. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.91 №1956-12.

7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в області зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98.

8. Правила продажу продовольчих товарів від 28.12.94.//БНА МВ України 1995.- № 3 - 4.

9. М. І. Панченко Цивільне право України, К. “Знання”, 2005 р.

10. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.

 

Методичні рекомендації:

Вивчаючи тему про договори про передачу майна у власність засвоїти їх правове регулювання, за якими ознаками вони класифіковані в загальну групу, в чому полягає особливість кожного виду договору.

У першому питанні засвоїти поняття договору купівлі-продажу, його юридичну характеристику, істотні умови, права і обов'язки сторін і види договору купівлі-продажу.

У регулюванні відносин по відшкодувальній реалізації майна певне місце займає договір міни.

У другому питанні звернути особливості договору міни, риси схожості і відмінності з договором купівлі-продажу, постачання, контрактації. Є застосування в господарській діяльності.

Договір дарування набув широкого поширення в суспільних відносинах, правова природа якого достатньо вивчена, необхідно з'ясувати порядок і форму його висновку, зміст, дарування в майбутньому, дарування на користь третьої особи, підстава і правові наслідки розірвання договору, різновид договору дарування - пожертвування.

У третьому питанні вивчити особливості договору постачання, істотні умови договору, його значення в діяльності господарюючих суб'єктів, права і обов'язки сторін. Дати загальну характеристику договору контрактації сільськогосподарської продукції, його значення в діяльності сільськогосподарських суб'єктів.

При вивченні четвертого питання необхідно з'ясувати зміст рентних відносин, поняття ренти, загальну характеристику договору, права і обов'язки, відповідальність сторін і особливості, що відрізняють його від інших цивільно-правових договорів.

У п'ятому питанні вивчити поняття, зміст і форми договору довічного змісту (відходу). Порядок його висновку, зміни і розірвання, права і обов'язки сторін, момент виникнення права власності на відчужене майно, припинення договору, відповідальність сторін за договором.

Підготувати реферат на тему: «Види договорів роздрібної купівлі-продажу».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)