АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Договір зберігання, страхування

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Акти цивільного законодавства і договір.
 4. Библиотека как система: сущностные особенности
 5. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 6. Глава ІІІ. Трудовий договір
 7. Гоббс, Локк про суспільний договір
 8. Грошова система: суть, елементи, типи
 9. Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення зобов’язань
 10. Договір купівлі-продажу житла., міни житла.
 11. Договір лізингу.
 12. Договір страхування і його зміст.

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно понять суб'єкту й об'єкту за договором зберігання, страхування, правового положення сторін у договорі зберігання, страхування, а також питання про відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження майна, про особливості відносин по зберіганню, яке виникає в силу закону, відповідальності сторін за порушення договору страхування.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань. Ознайомитися зі змістом договору зберігання, страхування, навчитися складати договір зберігання, страхування.

 

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Зразки договорів зберігання, страхування.

3.Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

4. Закон України «Про страхування» від 07.03.96., № 85/96-ВР.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекції: “Договір зберігання. Договір страхування”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

 1. Суб'єкти і об'єкти за договором зберігання, страхування.
 2. Відповідальність сторін за договором зберігання, страхування.

 

II. Вирішити задачу № 1, 5 (2, 6)

 

III. Скласти проект договору зберігання (страхування).

 

1. Брагін звернувся в суд з позовом до Управління залізничної дороги про відшкодування збитку в сумі 2000грн. У позові він вказав, що поклав в автоматичну камеру схову речі, які знаходились у двох спортивних сумках, набрав шифр, записавши номер, після чого адміністратор видав жетон і підключив сигналізацію Через два дні, у день від'їзду Брагін прийшов за речами, передавши жетон адміністратору залу камери схову і адміністратор відключив тумблер. Він набравши шифр, алі камера не відкривалась і була відкрита за його заявою адміністратором залу. У камері його речей не було, а замість них знаходились чужі речі. Брагін звернувся з заявою про відшкодування збитку до адміністрації вокзалу, однак відповіді не одержав. Тоді Брагін звернувся до суду.

Які правовідносини виникли між сторонами?

Чи зобов'язана адміністрація відшкодувати вчинений збиток і який розмір цього збитку? Яке рішення належить винести суду?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми «Договор збереження» вона розрахована, який спеціальний вид збереження має місце і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 66 ЦК України.

 

2. Організація, яка виконує функції відповідального схову /холодильник/, прийняла до схову від фермера Маренича 10 т цибулі. Після закінчення строку схову виявилось, що незважаючи на виконання сховачем усіх своїх зобов'язань за договором, частина цибулі /2 т/ прийшла в непридатність. Покладач вимагав відшкодування йому збитків. Сховач пояснив, що псування цибулі відбулося внаслідок рясних дощів у період схову. Незважаючи на всі прийняті заходи, попередити псування зданого на збереження майна він не міг. Однак він згоден продати покладачу 2 т іншої цибулі із своїх запасів. Покладач від пропозиції відмовився.

Як слід вирішити суперечку?

Для розвязання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми: “Договір збереження” вона розрахована, договір якого виду збереження був укладений і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 66 ЦК України.

 

3. Свиридова приїхала вночі до санаторію, вранці пішла снідати, залишивши в замкненій палаті свої речі. Повернувшись в палату, вона виявила, що речі зникли, а в них знаходилась сумочка з коштовностями і грошима. у розмірі 1500грн. Свирдова почала вимагати від дирекції санаторію відшкодування їй вартості зниклого майна. Однак дирекція відшкодувати вартість відмовилась з тієї підстави, що санаторій відповідає лише за збереження майна, зданого до камери схову. За хбереження коштовностей, майна і грошей у палатах санаторій відповідальності не несе, що обговорено в правилах перебування відпочиваючих у санаторіях.

Як повинна бути вирішена суперечка?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми: “Договір збереження” вона розрахована, який спеціальний вид збереження має місце і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 66 ЦК України.

 

4. Запізнившись на виставу, Гурін здав до гардеробу верхній одяг, але, поспішаючи, забув взяти жетон. Після закінчення вистави йому відмовили видати одяг і запропонували перед’явити жетон. Свідків, що Гурін здав одяг, не знайшлося, та й одягу в гардеробі вже не було. Гурін перед’виявив позов до адміністрації театрe про відшкодування вартості пальто і шапки. Адміністрація театрe відмовилась відшкодувати вартість речей, посилаючись на те, що Гурин не довів факту здачі їх у гардероб. Гурін звернувся з позовом до суду.

Як повинна бути вирішена суперечка?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми: “Договір збереження” вона розрахована, який спеціальний вид збереження має місце і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 66 ЦК України.

 

5. Зябликов, що купив новий автомобіль, укомплектований додатковим устаткуванням, відразу ж після оформлення покупки, уклав договори страхування транспортного засобу і відповідальності власника транспортного засобу. При транспортуванні автомобіля з магазина, не справившись з керуванням, він зробив наїзд на Чугунова, заподіявши йому тілесні ушкодження, і з міста події зник. Через якийсь час автомобіль був викрадений, у зв'язку з чим страхова організація виплатила Зябликову страхове відшкодування в повній страховій сумі. Через 4 місяці автомобіль був виявлений і в ушкодженому стані повернутий страхувальнику. У цей же час страхова організація одержала дані про здійснення наїзду Зябликовим на Чугунова і виплатила йому страхову суму. Страхова організація вимагала від Зябликова повернення виплаченого йому за автомобіль страхового відшкодування і сум по відшкодуванню шкоди Чугунову. Зябликов вимог страхової організації не визнав і тоді страхова организация змушена була звернутися в суд.

Чи був у праві Зябликов укладати одночасно два договори страхування? Чи несе він відповідальність перед Чугуновым? Яке рішення повинен винести суд?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми: “Договір страхування” вона розрахована, визначити вид страхування і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 67 ЦК України і Закону України «Про страхування».

 

6. Пахомов був засуджений за заподіяння Зюрину тяжких тілесних ушкоджень. Страховик виплатив Зюрину за договором особистого страхування страхову суму. Прокурор, вважаючи Пахомова зобов'язаним відшкодувати заподіяну шкоду, пред'явив позов про стягнення цієї суми на користь страховика. Районний суд позов задовольнив, обґрунтувавши рішення посиланням на ст. 1191 ГК України. Обласний суд погодився з винесеним рішенням.

Чи обґрунтоване рішення районного суду про відшкодування Пахомовим страхової суми в порядку зворотної вимоги?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити на яке питання теми: “Договір страхування” вона розрахована, визначити вид страхування і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 67 ЦК України і Закону України «Про страхування».

 

7. 16-літній Журавльов наприкінці листопаду відправився на рібную ловлю у море. По інформації гидромецентра, температура повітря в той день була +4С, а води +2С. Сильнім ветром човен перекинуло, і він виявився у воді, усі його спроби перевернути човен виявилися безуспешніми, і він більш 10 хвилин знаходився у воді, поки не вібрался на беріг. Населеного пункту або якого-небудь укриття поблизу не було, а, сирники, що були у потерпілого промокли і він не міг розпалити багаття. Журавльов добрався до шосе, що знаходилось

у 3 км, де був підібраний автомашиною, що проїзджала, але в дорозі помер. Судово-медична єкспертиза встановила, що смерть наступила від загального переохолодження. Журавльов був застрахований своїми батьками з віплатой подвійної страхової суми, а також бабусею з віплатою потрійної страхової суми. Страхувальники звернулися в страхову організацію з вимогою виплати страхової суми. Страхова організація погодилася відшкодувати тільки зплачені страхові платежі, відмовивши у віплаті страховий суми.

Чи є Журавльов учасником страхового договору? Чи можна вважати несчастній випадок з Журавльовим страховім випадком? Чи підлягає віплаті страхувальниками страхова сума?

 

II. Для виконання завдання по складанню проекту договору зберігання (страхування) необхідно, визначивши структуру договору, викласти на письмі його зміст, з огляду на те, що будь-який договір складається з преамбули, основної частини, заключної частини. Робота зі складання проекту договору повинна включати послідовний розгляд і відповіді на такі питання:

1. за договором зберігання

а) ревизиты вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) ціна договору;

г) права сторін;

д) обов'язки зберігача;

е) обов'язки поклажодавця;

ж) терміни і порядок розрахунків;

з) відповідальність сторін;

и) інші умови;

к) реквізити заключної частини.

2. за договором страхування

а) ревизиты вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) умови страхування;

г) права сторін;

д) обов'язиу страховика;

е) обов'язки страхувальника;

ж) порядок визначення збитів і страхового відшкодування.;

з) відповідальність сторін;

и) інші умови;

к) реквізити заключної частини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)