АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Право інтелектуальної власності

Читайте также:
 1. E. интерпретирование аналитических результатов по конкретно заданным вопросам правоохранительных органов или суда.
 2. I. Международно-правовые, законодательные и нормативные акты
 3. II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
 4. II. Тема: Сергий Радонежский
 5. III. Справочные данные
 6. Module IV. Цивільне право
 7. Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право
 8. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 9. SCADA-система: назначение и функции
 10. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 11. VI. Правовые основания и порядок работы с военнослужащими по контракту, не справившимися с обучением по программе интенсивной общевойсковой подготовке с курсом «выживания»
 12. АВТОРСКОЕ ПРАВО

 

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно сутності об’ектів авторського права і суміжних прав, підстав виникнення особистих і майнових суб'ективних авторських прав при створенні відповідних творів, строків дії авторських прав, порядку переходу їх до інших осіб, порядку захисту тощо.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

3. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93., № 3792-12.

4. Закон України “Про охорону прав на вінаходи і корисні моделі” від 05.12.93., № 3687-12.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекції: “Право інтелектуальної власності”, виконати завдання для самостійної роботи.

 

I.Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

1. Суб'єкти, об'єкти права інтелектуальної власності.

2. Майнові і особисті немайнові права суб'єктів права інтелектуальної

власності.

3. Терміни здійснення захисту права інтелектуальної власності.

 

II. Розв’язати задачу № 1, 2, 3, 4.

 

1. Автор Крілов дізнався, що на його концерті громадяни Волін і Левкін записали без його дозволу на магнітофонну плівку виконані їм деякі пісні. Ці запису Волін і Левкін інколи програвали в колі своїх друзів. Крилов звернувся до суду з позовом, вимагаючи не дозволяти Воліну і Левкіну використовувати фонограми цих пісень, а також про відшкодування йому спричинених збитків. Він вимагав також відшкодування йому морального збитку, посилаючись на те, що внаслідок низької якості запису виконаних нім пісень його стосунки з організаторами концертів погіршились, і вони припинили запрошувати його до участі в концертах.

У судовому засіданні виявилось, що Крілов рік тому продав усі права на запис своїх виступів Яловко. Згідно договору, заключеному між Криловим і Яловко останньому належить право на подальший запис і використання пісень Крилова.

Волін і Левкін, заперечували проти позову, посилаючись на те, що вони не порушували Закон України "Про авторське право та суміжні права".

Як вирішити справу?

Для того, щоб відповісти на запитання і розв’язати задачу, слід скористатись відповідними статтями глави 35, 36, 37 ЦК України, і Закону України "Про авторське право та суміжні права".

 

2. Спадкоємці художника Петрова, який помер у 1938 р., дізналися, що одна з його картин була в 2000р. продана приватним колекціонером Гордеевим художньому музею. Спадкоємці в березні 2000р. по праву наслідування вимагали сплати їм % від ціни, за яку картина була продана музею. Позов було заявлено до Г. і Художнього музеєві як співвідповідача. М. проти покликаю заперечував, посилаючись на ті, що картина була йому подарована автором - художником П., що право на проценти від продаж виникає лише від шкірного наступного /після першого/ продаж картини. Картина ж продавалася вперше. Нарешті, строк дії авторського права минув в 1999р. Спадкоємці Петрова наполягали на тому, що картина вперше була виставлена в музеї тільки після її придбання їм, тобто в 2000р. і що строк дії їх права на одержання 5% ще не минув.

Як слід вирішити цю суперечку?

Для відповіді на запитання слід скористатись відповідними статтями глави 35, 36, 37 ЦК України, і Закону України "Про авторське право та суміжні права".

 

3. Художник Довгіх уклав з видавництвом договір на оформлення й ілюстрування книги. Робота художника була прийнята видавництвом. Однак йому була сплачена лише половина обумовленого гонорару з посиланням на те, що книга виключена з плану видання. Художник наполягав на виплаті 1000грн. /другої половини гонорару/, вказуючи, що видавництво уклало з ним самостійний договір, якій не може залежати від виконання договору видавництва з автором літературного твору.

Який договір був укладен з художником?Чи допущені порушення договору? Як вирішити спір?

Для того, щоб відповісти на запитання і розвязати задачу, слід скористатись відповідними статтями глави 35, 36, 37 ЦК України, і Закону України "Про авторське право та суміжні права".

 

4. У видавніцтві була видана гумористична повість письменника Полозова під назвою “Що? Де? Коли?” Через деякий час автор звернувся до юридичної консультації з проханням пояснити: чи є випадки порушення його прав, у якому випадку вони повинні бути захищені, у якому випадку і хто повинен платити авторську винагороду за використання його твору, якщо: 1. Його твір був виданий у перекладі з української на російську без згоди автора; 2. Артист Баев включив уривок з його повісті у свій репертуар і виступав з його читанням на концертах філармонії; 3. Один з таких концертів радіостудія передала для слухачів; 4. Глава із повісті була надрукована в обласній газеті; 5. Поет Биков надрукував свої вірші під такою ж назвою, він використав популярність повісті для росповсюдження свого твору; 6. Композитор Симонов написав музику на слова діалогу із повісті Полозова і видав її у видавництві; 7. Письменник Роков за одніею із глав повісті написав гумористичну сценку, яка використуеться в циркові.

Для відповіді на запитання слід скористатись відповідними статтями глави 35, 36, 37 ЦК України, і Закону України "Про авторське право та суміжні права".

 

5. Одна фірма подає другій позов з приводу того, по відповідач виробляє продукцію за технологією, де використаний патент, яким володіє позивач.

Відповідач посилається на те, що ця технологія була розроблена їм самостійно раніше, ніж з'явилась публікація про цій патент про заявку на патент. Він пред’явив у суді докази того, що фактe використання чужої власності з його боку не було.

Яке рішення повинне бути прийнято судом?

Для розвязання ціеї задачі необхідно визначити в даному випадку яке право інтелектуальної власності порушено, а потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 35, 39 ЦК України.

 

6. Х, П, і С. подали заявку на одержання патенту на винахід, визначивши його суть у "формулі винаходу" через ознаки "А". "У"."З". При цьому ознака "Л" була обмежена, а "У" і "З" - відмінними.

По цій заявці було винесено рішення про відмову у видачі патенту і діловедення було припинено. При цьому заявникові було рекомендовано "переоформити матеріали заявки в зв'язку з тім, що технічна сутніість пропозиції охарактеризована не повністю.

Ї.і П., самостійно без С., переоформили заявку на цій винахід і направили її в Держпатент, визначив суть у "формулі винаходу" в обмеженій частині через ту ж ідентичну ознаку "А" і у відмінній частині через ті ж ідентичні ознаки "У" і "З", а також за допомогою двох додаткових ознак "Е" і "П". За даною заявкою був виданий Патент Ї. і П. Узнавши про, це, З, пред'явив позов про співавторство до І. та П. Суд задовольнив позов, вказавши при цьому, що відповідачі без згоди позовача самостійно переоформили заявку, виключивши С. з числа співавторів. У новій заявці технічне рішення практично повністю переписано із матеріалів старої заявки, що підтверджується заключенням технічної експертизи. Відповідачі подали касаційну скаргу.

Як слід вирішити дану суперечку?

Аргументовану відповідь слід дати використовуючи відповідну статті глави 35, 39 ЦК України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)