АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 10. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 11. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

Цивільне і сімейне право» - одна з основних навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом, є загальною для всіх спеціализацій і форм навчання в навчальних заставах юридичного профілю за фахом «Правознавство».

Мета курсу – підготовка кваліфікованого фахівця для органів юстиції, судів, юридичних служб. Основна задача курсу – допомогти студентам виробити уміння тлумачити і застосовувати нормативні акти цивільно-правового характеру, професійно оцінювати юридично значимі обставини і кваліфікувати юридичні факти, робити різноманітні юридичні дії відповідно діючому цивільному законодавству; орієнтуватися в спеціальній літературі; розвивати уміння мислити цивілістичними категоріями.

Дисципліною «Цивільне і сімейне право» передбачені такі види занять: лекції, семінарські і практичні заняття.

Практичне заняття – форма навчального заняття, що передбачає детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння і звички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідних задач.

Мета практичного заняття – допомогти студентам у вивченні тем курсу, що виносяться на практичне заняття, а також у самостійній роботі над курсом у цілому.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і звичок студентів, обговорення актуальних проблем дисципліни за участю викладача і студентів, рішення ситуаційних задач, складання документів.

До розв’язання задач висувається ряд вимог: рішення повинне бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку.

При розв’язанні задач рекомендується:

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

- визначити, до якого питання теми курсу вона відноситься;

- визначити нормативні акти, вивчення яких необхідно;

- керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу, Постановами Пленуму Верховного Суду України, інших нормативно-правових актів;

- при посиланні на нормативний акт указати статтю, пункт, частину;

- при обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу

або коментарі.

- якщо умови задачі дають можливість для альтернативних рішень, усі вони

повинні бути відображені письмово.

Рішення задачі варто викладати в письмовій формі.

Список нормативно-правових актів і літератури додається до кожної теми.

Як приклад приведені текст і рішення конкретної задачі:

Задача: У квітні 2000 р. Д.Т. подала позов проти Д.О. і державної податкової інспекції м.Чернівці про виключення майна з опису. Позивачка, указала, що вироком Глибоцкого районного суду від 27 лютого 2000р. її чоловіка засудили по ст.ст. 17, 70 КК із конфіскацією усього особисто приналежного йому майна, а також 2700у.е. як речовинного доказу в справі. Посилаючись на те, що конфісковані грошові кошти є загальною спільною власністю чоловіка і жінки, Д. просила суд виключити з опису приналежну їй частину.

Рішенням Ленінського районного суду м. Чернівці від 30.04.00. позов був задоволений, було ухвалено рышення повернути позивачці 1350у.е.

У касаційному порядку справа не розглядалась. Заступник прокурора подав протест з проханням скасування зазначених судових рішень і направлення справи на новий розгляд.

Яке рішення повинне винести президія Чернівецького обласного суду?

 

Рішення:

Задача відноситься до теми «Шлюб» (Майнові правовідносини чоловіка і жінки, загальна спільна власність чоловіка і жінки).

Задовольнивши позов, суд 1 інстанції виходив з того, що вилучені в Д.О. під час митного огляду 2700 доларів США, є загальною спільною власністю чоловіка і жінки, а тому половина з них підлягає поверненню позивачці. Ці висновки визнані правильними. Але вони не є обґрунтованими.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України (п. 4-6) від 27.06.76. №6 (з изм.) «Про судову практику по справах про виключення майна з опису», при розгляді позову одного з чоловіка і жінки про виключення з опису приналежної йому частини майна в загальній спільній власності чоловіка і жінки необхідно враховувати положення ст.73 Сімейного кодексу України. Якщо відповідно до вироку суду конфіскації підлягає конкретне майно, що є загальною спільною власністю чоловіка і жінки, позов про виключення з опису частини цього майна може бути задоволений, якщо не залишилося іншого спільного майна або його залишилося менше, ніж частина позивача.

Суд 1 інстанції цих роз'яснень не врахував, матеріали кримінальної справи не досліджував і не з'ясував, чи дійсно долари США, визнані речовинним доказом, були загальною спільною власністю чоловіка і жінки.

Виходячи з зазначеного, президія Чернівецького обласного суду повинна задовольнити протест, скасувати судове рішення в справі і направити його на новий розгляд.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)