АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Договір перевезення

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Акти цивільного законодавства і договір.
 4. Библиотека как система: сущностные особенности
 5. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 6. Глава ІІІ. Трудовий договір
 7. Гоббс, Локк про суспільний договір
 8. Грошова система: суть, елементи, типи
 9. Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення зобов’язань
 10. Договір купівлі-продажу житла., міни житла.
 11. Договір лізингу.
 12. Договір страхування і його зміст.

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно правового положення сторін у договорі перевезення, а також питань про відповідальність сторін за порушення договору перевезення.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

Ознайомитися зі змістом договору перевезення, навчитися складати договір перевезення.

 

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Зразки договору перевезення.

3.Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

4. Повітряний Кодекс України від 04.05.93., № 2134/95-ВР.

5. Кодекс торгівельного мореплавання України від 09.12.94., № 176/95-ВР.

6. Закон України «Про автомобільний транспорт» 05.04.2001., № 2344-3

7. Статут залізниць України від 06.04.98. //Вісник Законодавства України. – 1998. - №14.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекції: “Договір перевезення”, виконати завдання для самостійної роботи.

I.Відповісти на наступні теоретичні питання:

1. Права та обов'язки сторін за договором перевезення вантажу.

2. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.

 

II. Розв'язати задачі № 1, 2, 3.

 

III.Скласти проект договору перевезення.

 

1. Харківський тракторний завод звернувся в господарський суд з позовом про стягнення з управління залізниці 50000грн. - подвійної вартості металу спеціальних сплавів, призначених для виготовлення деталей трактора, алі недоставленого залізницею, та, на погляд адміністрації заводу, використаного залізницею для своїх потреб. Залізниця відмовилась від такого твердження щодо використання металу. У той ж час за повідомленням транспортної міліції на складі однієї із станцій Південної залізниці знаходиться метал спеціальних сплавів.

Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

2. Рудовоз "Академік Палладій", що йшов з м.Неучі в місто Одесу з агломератом, неподалік від м.Одеси одержав пробоїну. Щоб уникнути загибелі судна, капітан прийняв рішення посадити судно на мілину. Проте при виконанні цього маневру рудовоз одержав другу пробоїну і затонув. Одержувач вантажу - Одеський завод ім.Січневого повстання вимагав сплати вартості зазгубленого вантажу. Пароплавство заперечувало проти вимог заводу на таких підставах: рішення капітана було викликане наміром зберегти судно та вантаж на ньому; за таких умов кожний з учасників перевезення несе відповідальність за наслідки, викликані обставинами, що не могли бути передбачені капітаном судна.

Розберіть доводь сторін.

 

3. При укладенні річного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом між автотранспортним підприємством та вантажовідправником виявились такі суперечності:

І. Вантажовідправник відмовився, підписувати проект річного договору з автотранспортним підприємством, вважаючи, що всі питання з перевезення вантажів можуть бути вирішені відповідно до плану перевезень, затвердженого в установленому порядку. Наполягаючи на підписанні річного договору, автотранспортне підприємство зазначало, що безпосередньо з плану перевезень вантажів транспортного зобов'язання на подачу рухомого складу і за пред'явленням до перевезення вантажу не виникає.

2. Автотранспортне підприємство не тільки наполягало на укладанні річного договору на перевезення вантажів, алі і попередило вантажовідправника, що відповідно до річного договору та в межах квартального плану воно буде наполягати на затвердженні місячних планів і декадних планових завдань на перевезення вантажів на перший місяць кварталу.

Заперечуючи проти цієї вимоги, вантажовідправник заявив, що ці вимоги автотранспортного підприємства, хоча і відповідають Типовому річному договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом, алі не е обов’язковими для сторін.

3. Вантажовідправник запропонував включити в текст договорe умову, відповідно до якої автотранспортне підприємство зобов'язувалось відшкодувати вантажовідправникові збитки, викликані прострочкою доставки вантажу споживачу. Автотранспортне підприємство дало згоду включити таку умову в текст договору, але юрисконсульт завізувати такий договір відмовився.

У якому порядку і як належить вирішити ці протиріччя?

 

4. Об'еднання "Харківплодоовоч" здійснювало перевезення продукції плодоовочторгам Києва та Львова на літаках цивільної авіації протягом останніх років. У 2000р. об'єднання звернулось до Київського та Львівського авіапідприемств з пропозицією укласти спеціальний договір на перевезення його продукції. У проекті договору об'еднання вважало необхідним вказати такі основні умови: кількість вантажу, що підлягає перевезенню; час його пред'явлення до перевезення, час відправки вантажу, відповідальність кожної із сторін за порушення умов договору. Крім того, об'еднання наполягало на включенні в текст договору ряду додаткових умов: перевезення його продукції буде здійснюватись і супроводжуватись представниками об'еднання. Об'еднання також пропонувало включити в текст договору пункт, відповідно з яким перевізник зобов'язаний приймати. вантаж на складі об'еднання та доставляти його в аеропорт призначення. Перевізник погодився зберегти в проекті договору лише основні умови. Щодо названих вище додаткових умов, то на погляд перевізника, включення їх у текст договору суперечило б транспортному законодавству. Перевізник, у свою чергу, наполягав на включенні в текст договору вказівки на те, що кожне відправлення вантажу буде оформлятись вантажною накладною і у разі неможливості відправити одним повітряним судном весь вантаж, оформлений однією вантажною накладною, перевізник має право відправити його частинами. Об'еднання не погодилось з включенням у текст договору таких пунктів.

Кім і як повинні бути розв'язані протиріччя сторін?

 

Для виконання запропонованих завдань необхідно насамперед визначити на яке питання теми розраховані завдання і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 64 ЦК України.

 

II. Для виконання завдання по складанню проекту договору перевезення необхідно, визначивши структуру договору, викласти на письмі його зміст, з огляду на те, що будь-який договір складається з преамбули, основної частини, заключної частини. Робота зі складання проекту договору повинна включати послідовний розгляд і відповіді на такі питання:

а) ревизиты вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) ціна договору

г) права сторін;

д) обов'язки відправника вантажу;

е) обов'язки перевізника;

ж) розрахунки за перевезення і порядок оплати;

з) відповідальність сторін;

и) інші умови;

к) реквізити заключної частини.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)