АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Договір найму жилового приміщення. Користування службовими житловими приміщеннями і гуртожитками

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Акти цивільного законодавства і договір.
 4. Библиотека как система: сущностные особенности
 5. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката у таких справах.
 6. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 7. Глава ІІІ. Трудовий договір
 8. Гоббс, Локк про суспільний договір
 9. Грошова система: суть, елементи, типи
 10. Дайте характеристику договору найму (оренди).
 11. Дайте характеристику договору найму жилого приміщення.
 12. Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення зобов’язань

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно правового положення наймодавця і наймача за договором найму житлового приміщення, підстав та порядку надання службових житлових приміщень і гуртожитків.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

 

Навчально-методичне забеспечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2.Житловий кодекс України від 30.06.83., № 5464-10.

3. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекцій:

“Договір найму жилового приміщення. Користування службовими житловими приміщеннями і гуртожитками”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

1. Права і обов'язки наймодавця і наймача за договором найму

житлового приміщення.

2. Надання службових житлових приміщень і гуртожитків.

 

II. Розв’язати задачу № 1, 2, 3, 4, 5.

 

1. Після закінчення Київського політехнічного інституту подружжя Колосови у результаті державного розподілу як молоді спеціалісти були направлені на роботу в м. Дніпропетровськ. Там їм було відмовлено в позачерговому наданні квартири на тій підставі, що в цьому місті в трьохкімнатній квартирі проживають батьки дружини, яка не втратила на час навчання в інституті право проживання в цій квартирі, оскільки вона для навчання в інститут вибула з м.Дніпропетровська.

На прийомі в прокурора подружжя пояснили, що поселитись у квартирі батьків вони на можуть, оскільки ті категорично відмовили на вселення в їхню квартиру зятя. У той же час адміністрація заводу відмовляє їм у позачерговому наданні житла, їх цікавить, чи правомірна поведінка батьків дружини та відмова адміністрації заводу? Чи е якийсь вихід, якщо одна із кімнат трьох кімнатної квартири є ізольованою?

Дайте мотивоване рішення.

 

2. Маслова була засуджена судом на два роки позбавлення волі й одразу після оголошення вироку була взята під охорону. У зв'язку з цим у кімнату, де вона раніше проживала, уселилася Ерьоміна на підставі ордеру, який був виданий райвиконкомом. Маслова подала касаційну скаргу на вирок суду. Обласний суд замінив назначене їй покарання виправно-трудовими роботами, звільнивши її з під охорони. Маслова звернулась з позовом про виселення Ерьоміной

Яке рішення повинен винести суд?

 

3. Житлове управління райвиконкому подало позов про виселення із службової квартири Іванової без надання іншої жилої площі. Відповідачка цю квартиру одержала в зв'язку з трудовими відносинами як двірник. Через три роки вона звільнилась з роботи за власним бажанням. З тієї години займалась вихованням дітей, одержуючи на них аліменти від колишнього чоловіка, який залишивши їх з дітьми, одружившись вдруге.

Позовач вимагав задовольнити позов, оскільки службова квартира необхідна для надання її двірнику, який недавно оформився на роботі. Відповідачка не заперечує звільнити службову квартиру, алі за умови, якщо їй буде надана інша ізольована квартира.

Дайте аргументований висновок.

 

4. Долгіх, Ширшов і Бортко, які проживають у відомчих будинках, дістали згоду на обмін квартир. Дві двокімнатні квартири (квартира Бортко –30кв.м і квартира її свекрухи – 28кв.м) обмінювались на трьохкімнатну квартиру

53 кв.м, у якій одну кімнату займала сімя Долгіх, а дві – сімя Ширмових. Після оформлення обмінних ордерів та проведення ремонту квартир. Бортко відмовилася від обміну, заявивши, що її син, який перебував на дійсній війсковій службі в армії, не дав згоди на обмін. Відмовилась від обміну свекруха, мотивуучи тім, що вона не бажає жити в спільній квартирі з невісткою.

Як повинен вирішитися цей спір?

Яки існують додаткови правила про умови та порядок обміну житлових приміщень?

 

5. Рогова проживала в 1-кімнатній квартирі з 14-літньою донькою у відомчому будинку. У звязку з рєєстрацію шлюбу Рогова перейшла жити до чоловіка, в у своїй квартирі залишила частину майна і вимагала, щоб житлово-єксплуатацийна контора візнала наймачем ціеї квартири її доньку.

ЖЕК звернулась у суд спозовом про виселення доньки з ціеї квартири і переселення її в квартиру, де проживає мати і відчим.

Чи е підстави для задоволення позову?

 

6. Александрову належав на праві приватної власності будинок, якій складався з двох ізольованих квартир загальною площею 30 кв.м кожна. Одну із них займала студентка Шарова з дитиною за договором найму. Рішенням міськвиконкому земельна ділянка, на якій знаходився будинок Александрової, була передана інститутові під забудову. Інститут надав Александрової двохкімнатну квартиру площею 29 кв.м. У наданні квартири Шарової інститут відмовив, мотивуючи тім, що виконком місцевої ради не давав згоди на її прописку в цьому будинку і їй вдалося прописатися обманним шляхом. Крім того, як вважав інститут, Шарова не має права вимагати надання житлового приміщання ще й тому, що вона приїхала на навчання з іншої місцевості, куди і може бути направлена після закінчення навчання.

Як вирішити спір?

 

Методичні вказівки з виконання завдання:

При розв'язанні задач рекомендується:

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

- визначити, до якого питання теми вона відноситься;

- визначити нормативні акти, вивчення яких необхідно;

- рішення повинне бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку;

- якщо умови завдання дають можливість для альтернативних рішень, усі

вони повинні бути відображені.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)