АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ

«Цивільне та сімейне право» займає центральне місце в системі права і зв'язано з багатьма суспільними науками.

2.1. Як одна з фундаментальних галузей правознавства «Цивільне та сімейне право»

▪ базується на філософії — методологічній основі дослідження суспільних явищ;

▪ спирається на знання об'єктивних економічних законів і прогресивних ідей сучасної економічної теорії;

▪ спирається на розроблені теорією держави і права поняття і категорії (про систему права, структуру норм права і т.д.);

▪ збагачується дослідженнями історії держави і права (про походження і розвиток різних інститутів цивільного права);

▪ зв'язано з цивільним процесуальним правом, що розробляє порядок застосування норм цивільного права судом, господарським судом і іншими правовими органами;

▪ такі проблеми як, загальна власність, спадкування, житлові права громадян можуть бути вирішені тільки при комплексному їхньому вивченні із сімейним правом;

▪ зв'язано з висновками міжнародного приватного права, з обліком зростаючого міжнародного економічного співробітництва;

▪ спирається на висновки політології, соціології, галузевих економічних, а при необхідності - інших наук.

2.2. Цивільне право займає одне з ведучих місць серед правових галузей, що регулюють майнові відносини. Саме норми цивільного законодавства застосовуються до сімейних, трудових, екологічних правовідносин у випадку пробілів у відповідному спеціальному законодавстві.

В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин у нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.

Таким чином, програма дисципліни «Цивільне та сімейне право» визначає коло питань, що підлягають обов'язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студентів з даної дисципліни.

 

 

III. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Тема 1. Поняття, принципи, система і джерела цивільного права.

Поняття цивільного права як галузі права. Поняття і характеристика предмета цивільно-правового регулювання. Майнові й особисті немайнові відносини, регульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Основні принципи цивільного права. Функції цивільного права. Місце цивільного права в системі правових галузей. Система цивільного права. Джерела цивільного права. Аналогія права й аналогія закону.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)