АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Семінарське заняття №7

Читайте также:
 1. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 2. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 3. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 4. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 5. До практичного заняття № 22
 6. До практичного заняття № 35
 7. До практичного заняття № 43
 8. Друге заняття
 9. Друге заняття
 10. Заняття 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
 11. Заняття 11.
 12. Заняття 16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Тема: Найм (оренда).

 

1. Загальна характеристика договору найму (оренда).

2. Зміст договору найму (оренда). Припинення договору найму (оренда).

3. Види договору майнового найму. Договір позики.

4. Загальна характеристика договору оренди державного і комунального майна: суб'єкти, об'єкти, зміст і відповідальність.

5. Оренда землі.

6. Лізинг.

 

Література:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 року /ВВРУ - №30 - с.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01 2003 №435 - 4.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 - 4.

4. Закон України «Про оренду державного і комунального майна» в редакції від 14.03.95. № 2269-12.

5. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003. №1381-4.

6. Закон України «Про оренду землі» від 23.10.98 № 161-14.

7. Правила побутового обслуговування населення від 16.05.94.// Урядовій кур'єр від 04.06.94.

8. Харитонов Е.О. Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины, Х., 2004.

9. Петров М. Понятие лизинга и сфера его применения // Российская юстиция 1995.-№ 4.

10. Медведев А. Договор аренды// Хозяйство и право. – 1997.- №1.

 

Методичні рекомендації:

При вивченні першого питання дати загальну характеристику договору майнового найму (оренда) і його значення в господарській діяльності суб'єктів. Вивчити правову природу договору, істотні умови і види договору найму (оренда).

У другому питанні розкрити зміст договору найма (оренда), істотні умови договору, права і обов'язки сторін, наслідки порушення прав і обов'язків. Припинення договору найму (оренда) по різних підставах.

У третьому питанні розглянути особливості різновидів договору найму: прокату, найму (оренда) земельної ділянки, транспортного засобу, будівлі або іншої капітальної споруди, житла. Вивчити загальну характеристику договору позики.

У четвертому питанні вивчити такий вид договору найму (оренда), як оренда державного і комунального майна, його особливості, суб'єкти, об'єкти, зміст, умови і відповідальність сторін, і його припинення. Оренда землі як різновид договору найму (оренда) має велике значення.

При вивченні п'ятого питання, необхідно знати яким суб'єктам надається земля в оренду, терміни оренди землі, порядок укладення договору і вступ його в дію, особливості орендної плати, права і обов'язки сторін і взаємна відповідальність.

У шостому питанні звернути увагу на те, що останнім часом зростає популярність лізингу, у зв'язку з цим треба знати правове регулювання договору, його поняття, юридичну характеристику, права і обов'язки сторін, особливості його висновку.

Підготувати повідомлення на тему: «Найм (оренда) житла»

 

Семінарське заняття №8.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)