АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Розв’язати задачу № 1, 2 (3, 4)

Читайте также:
 1. IІ. Розглядаю задачу .
 2. Вирішити психологічну задачу.
 3. Если женщина не решает свою главную задачу жизни – дарить любовь, творить Пространство Любви, то у неё отбирается самое дорогое – молодость.
 4. Задание 3. Решите задачу.
 5. Задание 3. Решите задачу.
 6. Задание 3. Решите задачу.
 7. Задание 3. Решите задачу.
 8. Итак: Ставите ли Вы задачу понравиться собеседнику? Хотите ли Вы понравиться и что Вы готовы для этого сделать.
 9. На ситуационную задачу №14
 10. На ситуационную задачу №15
 11. На ситуационную задачу №16

 

III.Скласти проект договору доручення (комисії).

 

1. Миколаїв видав Євсєєву довіренність на придбання мотоциклу. Євсєєв занедужив і не міг особисто виконати прохання Миколаєва. Він видав у порядку передоручення довіренність Аронову. Ця довіренність була засвідчена зам.головного лікаря з госп.частини лікарні, де знаходився Євсєєв. Ніякої інформації про свої дії Євсєєв Миколаєву не представив. Аронов придбав мотоцикл для Миколаєва, але за ціною, вищою ніж встановлена в довіренності. Крім того, з'ясувалося, що куплений мотоцикл належав Савину, від якого Аронов мав довіренність на продаж. Миколаїв відмовився прийняти куплений для нього мотоцикл. Тоді Аронов звернувся в суд з вимогою зобов'язати Миколаєва прийняти мотоцикл і відшкодувати витрати, зв'язані з його доставкою.

Які правовідносини виникли між Николаевым, Євсєєвим і Ароновым? Чи є Савин учасником даних правовідносин? Чиї вимоги й у якому розмірі підлягають задоволенню?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити, проаналізувавши фактичні обставини, викладені в завданні, який договір був укладен між сторонами і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 68 ЦК України.

2. Комісійний магазин прийняв на комісію від Коваленка телевізор. Його продажна ціна була встановлена сторонами в 800 грн. При укладенні договору приймальник попередив Коваленка про можливість зменшення встановленої ціни, якщо телевізор на протязі двох місяців не буде проданий по встановленій ціні, У період зазначеного строку телевізор не був проданий. Директор магазину направив Коваленку повідомлення з проханням з'явитись для переоцінки телевізора в строк 20 днів. Алі останній у цей строк не з'явився. Тоді директор магазину знизив продажну ціну телевізора на 50грн. і він був проданий. Після продажу телевізора Коваленко з'явився до директора і заявив, що він не згоден із зменшенням ціни і вимагає виплати грошової суми відповідно до початкової ціни, бо в час переоцінки знаходився у відпустці. Директор відмовив у виплаті грошової суми, мотивуючи тім, що Коваленко зобов'язаний був попередити про свій від'їзд.

Чи мав право директор магазину провести переоцінку телевізора?

Чи правомірні вимоги Коваленка?

Для розв’язання задачі необхідно проаналізувавши фактичні обставини, викладені в завданні? дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 69 ЦК України.

3. Хмельов і Рихов були сусідами по ділянках у садівничому товаристві. Приїхавши на ділянку на початку дачного сезону, Хмельов знайшов, що декілька листів шиферу на даху будинку Рижова зламані і згнили ступіні крильца. Хмельов намагався повідомити Рижова про необхідність ремонту будинку, однак, усї його спроби з'ясування місця перебування Рижова виявилися безрезультатними. Побоюючись, що наявні ушкодження приведуть до ще більших руйнувань, Хмельов найняв робітників, які і зробили необхідний ремонт. Загальна вартість робіт склала 7000грн., що й сплатив Хмельов. Повернувши восени разом з родиною з закордонного відрядження Рижов погодився відшкодувати Хмельову частину суми за ремонт даху, вважаючи, що він був дійсно необхідний. Від оплати іншої суми він відмовився, тому що гадав, що вартість ремонту крильца значно нижче і робити цей ремонт не було крайньої необхідності. Хмельов пред'явив позов у суді до Рижова про відшкодування частини суми, що залишилася.

Чи носять відносини між Хмельовым і Рижовым правовий характер? Яке рішення повиннен винести суд?

Для розв’язання задачі необхідно насамперед визначити, проаналізувавши фактичні обставини, викладені в завданні, які правовідношення виникли між сторонами, і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 68 і 79 ЦК України.

 

4. Іванова купила в комісійному магазині хутряний кожушок, а через декілька днів виявила, що в деяких місцях хутро з'їла міль. У зв'язку з цим вона звернулась до директора з вимогою прийняти в неї хутряний коаушок і повернути його вартість, або зменшити покупну ціну. Директор цю вимогу відхилив, посилаючись на тt, що куплені в комісійному магазині речі поверненню й обміну не підлягають, а недоліки могли виникнути в той час, коли кожушок знаходився в Іванової. Іванова подала позов до комісійного магазину. Щодо висновку товаровідомчої експертизи, то було встановлено, що хутро зіпсовано моллю давно, ще до того, як магазин прийняв кожушок на комісію. Представник магазину заявив, що оскільки хутро зіпсоване не з віни магазину, то відповідальності за це магазин не несе. Свідком у суді була викликана минула власниця кокушка яка заявила, що коли вона здавала кожушок на комісію, він не мав ніяких дефектів.

Чи зобов'язаний комісійний магазин перевіряти якість зданої речі?

Для розв’язання задачі необхідно проаналізувавши фактичні обставини, викладені в завданні, дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 69 ЦК України.

 

II. Для виконання завдання по складанню проекту договору доручення (комисії) необхідно, визначивши структуру договору, викласти на письмі його зміст, з огляду на те, що будь-який договір складається з преамбули, основної частини, заключної частини. Робота зі складання проекту договору повинна включати послідовний розгляд і відповіді на такі питання:

1. за договором доручення.

а) ревизиты вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) права сторін;

г) обов'язки сторін;

д) терміни і розрахунки;

е) припинення договіру;

ж) реквізити заключної частини.

2. за договором комисії

а) ревизиты вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) ціна договору;

г) умови платежу;

д) терміни виконання зобов'язань;

е) зобов'язання сторін;

ж) відповідальність сторін;

з) інші умови;

и) реквізити заключної частини.

3. Вивчити зміст договору управління майном. Визначити структуру документа, виділивши преамбулу, основну частину, заключну частину (усно). Визначити істотні, загальні і спеціальні умови договору управління майном (усно).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)