АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Юридичні особи

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Акт особистого посвячення Найсвятішій Крові Ісуса Христа
 4. АНКЕТА ЗАТРИМАНОЇ ОСОБИ
 5. АНКЕТА ЗАТРИМАНОЇ ОСОБИ
 6. Библиотека как система: сущностные особенности
 7. Библиотечное обеспечение учебниками и учебными пособиями в КемГУ
 8. В юридичній проблемі
 9. Валовий національний продукт та способи йогорозрахунку
 10. Вашему вниманию предлагается пособие, предназначенное для помощи в анализе своего поведения, поиске и преодолении недостатков характера, поиске причин неудач и путей для развития.
 11. Ведение второго периода родов. Акушерское пособие.
 12. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно порядку, способів виникнення юридичної особи, реорганізації і ліквідації, правосуб’ектності юридичної особи, видів юридичних осіб шляхом вирішення завдань.

Опанувати навички використання і застосування норм права, яки регулюють правовідносини, пов'язані з питаннями теми при розв'язанні конкретних ситуаційних задач.

 

Навчально-методичне забезпечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

3. Закон України «Про господарськи товариства» від 19.09.91., № 1576-12.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти основні

положення лекції: “Юридичні особи”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

1. Порядок виникнення юридичної особи.

2. Державна реєстрація юридичної особи.

3. Правосуб'ектність юридичної особи.

4. Види юридичних осіб.

3. Реорганізація і ліквідація юридичної особи.

 

II. Розв'язати задачу:

 

1. Два товариства з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство і три громадянина прийняли рішення про створення відкритого АТ “Статус”, яке буде здійснювати роботи по будівництву жилих будинків. Засновників АТ цікавить ряд питань:

а) у який формі вони мають укласти між собою договір і які права та обов'язки засновників АТ можуть бути в ньому закріплені?

б) у якому порядку товариство повинне здійснювати розповсюдження своїх акцій?

в) з якого часу АТ вважается створеним?

г) яку відповідальність несуть засновники АТ перед особами, що підписалися на акції, та перед іншими особами по зобов'язанням, які виникли до реестрації товариства?

2. Товариство з обмеженою відповідальністю – фірма “”Ранок”, протягом 2 років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки. Потім на зборах членів товариства було прийняте рішення про зміну напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торгівельно-закупівельної діяльності. Алі відповідні зміни не були внесені в установчий договір. Через деякий час податкова інспекція виявила розбіжності між діяльністю товариства і тими видами діяльності, яки були зафіксовані учасниками в установчому договорі. Податкова адміністрація прийняла рішення про стягнення прибутків товариства від торгівельно-закупівельної діяльності до державного бюджету як незаконої.

Директор фірми “Ранок” пояснив це так: 1. В установчому договорі міститься фраза “...товариство має право займатися усіма видами діяльності, яки не заборонени законом”. 2. Усі угоди, яки товариство уклало з контрагентами, завжди виконувалися фірмою належним чином, і ніяких претензій до неї не було заявлене. 3. Рішення про зміну напрямків діяльності фірми було прийняте на загальних зборах членів товариства і ці дані містяться в протоколі зборів. Відсутність цих відомостей в установчому договроі не має вирішального значення.

Вирішить справу.

 

3. Один засновник і двоє учасників внесли вклад у статутний фонд по

8 тис.грн. і придбали магазин. Один учасник за заявою вийшов, йому виплачена його частка з дивидентами. Другий учасник поставив питання про реорганізацію і виплату йому частки в магазині за ринковими цінами.

Чи вправі учасник порушувати питання про ліквідацію і реорганізацію ТОВ? Чи мають правови відмінності учасник і засновник? За якою ціною визначается частка кожного при виході з ТОВ: по балансовій або ринковій, якщо немає домовленості?

 

Для рішення необхідно скористатися Цивільниим кодексом України, Законом України «Про господарськи товариства».

При розв'язанні задач рекомендується:

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

- визначити, до якого питання теми вони відносяться;

- рішення повинне бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку;

- якщо умови завдання дають можливість для альтернативних рішень, усі

вони повинні бути відображені.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)